Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasaď strom, zasaď svoju budúcnosť
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035322
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36650 €
Sumár projektu:Momentálne prebieha vyučovanie ohľadom environmentálnej výchovy, či menšie školské projekty na všetkých zainteresovaných materských školách (Škola v prírode, projekt Zelená vlajka, získanie titulu Škôlka blízka prírode). Deti uvedená téma zaujíma, učiteľky rady pracujú s danou tematikou. Preto chceme rozvinúť spoluprácu nadnárodným spôsobom, nadviazať na doterajšie dobré výsledky, porovnať fungovanie jednotlivých úloh, zadaní a ich výsledkov medzi jednotlivými organizáciami prostredníctvom výmeny dobrej praxe a zostavením metodickej príručky ohľadom príprav pedagóga na vyučovaciu hodinu s environmentálnou tematikou. Prakticky každá materská škola posunie už overené a odskúšané materiály, aktivity, metódy a formy práce svojim partnerským inštitúciam. Všetky tri materské školy tak získajú veľmi cenný a hodnotný materiál, ktorý obohatí vyučovanie. Tak budú z toho profitovať aj deti. Cieľovou skupinou je 250 detí a 40 pedagógov, cca 250 iných účastníkov. Ciele: nadobudnutie/zlepšenie vedomostí detí a pedagógov o životnom prostredí, o spôsobe jeho ochrany; nadobudnutie/zlepšenie vedomostí o partnerských krajinách; zlepšenie jaz. kompetencií pedagógov v anglickom jazyku; zlepšenie IKT zručností pedagógov. Projekt je zameraný na otázky environmentálnej výchovy v 4 témach - separácia a recyklácia odpadu (A6, A9, A13), výsadba (A10), ochrana životného prostredia (A7), úspora energií (A8, A11). Chceme, aby deti začali prírodu okolo seba vnímať a pochopili, že nie je samozrejmosťou mať čistý vzduch, vodu, zem, že nemôžeme prírodu okolo seba ničiť, pretože tým zničíme svoju budúcnosť. Mottom projektu je "Zasaď strom, zasaď svoju budúcnosť" - prenesený výraz toho, že každý musí niečo pre prírodu a tým aj pre seba urobiť. Keď sformujeme myslenie detí v predškolskom veku, tie ovplyvnia myslenia členov svojich rodín, priateľov, tým sa cieľová skupina rozšíri na celú komunitu. Taktiež hostia z iných vzdelávacích inštitúcií a zástupcovia mesta budú účastníkmi aktivít, ktoré dokážu zmeniť ich pohľad na prírodu. 2 materské školy ešte nepracovali na nadnárodnom projekte. Plánujeme 3 nadnárodné projektové stretnutia - v každej materskej škole jedno, vždy raz za kalendárny rok - november 2017, Slovensko; máj 2018, Česko; marec 2019, Poľsko. Najdôležitejšie budú hospitácie na vyučovaní a obdržanie prípravy na vyučovanie ako príspevku do spoločnej metodickej príručky v rámci výmeny dobrej praxe. Počas nadnárodného stretnutia sa vždy uskutoční Erasmus+ deň s účasťou širokej verejnosti, reprezentantov mestskej samosprávy a iných lokálnych vzdelávacích inštitúcií, odbornej verejnosti a médií za účelom šírenia informácií o projekte. Ciele nadnárodných stretnutí: kontrola financií, časového harmonogramu všetkých partnerských materských škôl na jednom mieste; plánovanie nových aktivít spoločnými silami s ohľadom na potreby jednotlivých inštitúcií; výmena dobrej praxe, hospitácia na vyučovaní; hodnotenie doterajších aktivít formou správ asistentov manažéra jednotlivých pracovných tímov; nájsť riešenia na možné problémy; spoznanie pracovného priestoru jednotlivých materských škôl, ich pedagógov; spoznanie kultúry hosťujúcej krajiny. Česká republika vysiela 3, Poľsko a Slovensko 4 účastníkov na každé nadnárodné stretnutie. V každej MŠ bude zostavený pracovný tím (manažér, diseminátor, administratívny pracovník, asistent manažéra) za účelom zefektívnenia práce na projekte. Budeme postupovať metódou "od začiatku ku koncu" podľa Ganttovho diagramu: 1. oboznámenie ohľadom obdržania grantu 2. zostavenie pracovného tímu 3. príprava 1. nadnárodného stretnutia 4. dotazník 5. aktivity 6. medzinárodné stretnutia v Česku a Poľsku 7. identický dotazník 8. výstupy Vyhotovíme dotazník o krajinách, anglickom jazyku a životnom prostredí pre deti i zamestnancov materskej školy. Výsledky identického dotazníka porovnáme na začiatku a na konci projektu, tým zistíme, či boli očakávané ciele projektu splnené (nárast vedomostí o cudzích krajinách, o životnom prostredí, zlepšenie/nadobudnutie jaz. kompetencií v anglickom jazyku a IKT zručností pedagógov). Iné aktivity s účasťou verejnosti budú hodnotené metódou "páči/nepáči", keď sa účastníci vyjadria vhodením smajlíka s tváričkami anonymne do pripravenej urny. Očakávame zlepšenie životného prostredia v mieste, kde deti žijú, síce v malej miere, ale predsa. Výsledkami projektu budú záhony/skalky/aleje stromov, DVD, metodická príručka, glosár. Plánujeme pokračovať v niektorých aktivitách i po ukončení projektu (zber papiera, výsadba, a iné) v rámci rozpočtu každej organizácie. Diseminácia projektu bude na regionálnej (lokálne média, Erasmus+ kútik), národnej (web stránky materských škôl) i medzinárodnej úrovni (stránka na sociálnej sieti so všetkými dostupnými digitálnymi výstupmi, informáciami, dokumentami). Plánujeme vyčleniť 800,- euro na každú organizáciu.
Koordinátor:Materská škola - Óvoda
Tornaľa