Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prenosná vodná elektráreň
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035330
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34040 €
Sumár projektu:V tomto bilaterálnom projekte s názvom „Prenosná vodná elektráreň“ chceme podporiť prírodovednú gramotnosť žiakov všeobecno - vzdelávacích stredných škôl Slovenskej republiky a Litvy. Slovenská škola, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene prevezme úlohu koordinátora. Keďže u žiakov na školách sledujeme dlhodobo znížený záujem o fyziku, matematiku, prírodné vedy, techniku a vedu, rozhodli sme sa v tomto projekte upriamiť pozornosť na zaujímavú metódu vyučovania prírodovedných predmetov – bádateľské vyučovanie. Prostredníctvom bádateľských aktivít a samostatnej práce žiakov chceme zvýšiť ich záujem o fyziku, predstaviť im princíp vedeckej práce, naučiť ich analyzovať výsledky svojej práce a vyvodzovať závery. Do projektu bude zapojených 12 žiakov každej školy vo veku 15-17 rokov, ich prácu budú koordinovať vždy dvaja školskí koordinátori. Počas trvania celého projektu si partneri budú vymieňať informácie, skúsenosti, postrehy a výsledky práce prostredníctvom eTwinningu. V úvode projektu sa účastníci navzájom zoznámia prostredníctvom vizitiek, predstavia svoje školy, mestá a krajiny. Následne začnú v národných tímoch pracovať na prvej fáze projektu – hľadanie fyzikálnych zákonov s prepojením na praktický život. K trom vybraným zákonom štvorčlenné tímy každej krajiny pripravia demonštračné pokusy, zmapujú históriu vzniku zákona, objasnia zákon matematicky aj slovne. Následne pripravia sadu úloh/príkladov k danému zákonu aj so vzorovým riešením. Takto pripravené materiály a demonštračné pokusy odprezentujú žiaci partnerských škôl na prvom výmennom stretnutí. Na prezentáciu budú pozvaní žiaci základných/stredných škôl z regiónu. Po stretnutí vznikne prvá časť Fyzikálnej príručky pre učiteľov fyziky s materiálmi o 6 zaujímavých fyzikálnych zákonoch. V druhej fáze projektu sa žiaci budú venovať bádateľskej práci, ktorá je zameraná na výskum s cieľom zlepšenia konštrukcie prenosnej vodnej elektrárne. Žiaci získajú informácie o spôsoboch výroby elektrickej energie vo svojej krajine, o vplyvoch na životné prostredie, posúdia výhody a nevýhody týchto spôsobov výroby. Oboznámia sa s alternatívnymi spôsobmi výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Na základe pracovného listu zhotovia prototyp prenosnej vodnej elektrárne, ktorý budú testovať. Na základe výsledkov testov ( dosiahnutie maximálneho výkonu a dosiahnutie maximálnej rýchlosti otáčania) v laboratórnych podmienkach a vyhodnotenia svojich meraní zhotovia väčší model prenosnej vodnej elektrárne, ktorý na druhom výmennom stretnutí otestujú obidva tímy na rieke. Porovnajú svoje modely, zdôvodnia prípadné rozdiely a vyvodia spoločné závery. Modely prenosnej vodnej elektrárne zostanú na školách ako učebné pomôcky pre učiteľov fyziky. Počas celého trvania projektu sa žiaci budú zdokonaľovať v nemeckom jazyku, naučia sa tímovo pracovať, budú niesť zodpovednosť za čiastkové úlohy v tíme a dodržiavanie termínov. Školy navzájom budú môcť porovnať spôsob vyučovania a podpory prírodovedných predmetov v jednotlivých krajinách. Učitelia a žiaci sa oboznámia s bádateľským spôsobom práce v škole, tieto skúsenosti odprezentujú spolužiakom a kolegom. Výsledným produktom projektu bude Fyzikálna príručka, ktorá okrem fyzikálnych zákonov bude obsahovať vplyv výroby elektrickej energie na životné prostredie, výsledky všetkých laboratórnych meraní, postupy práce pri tvorbe modelov prenosnej vodnej elektrárne, fotodokumentáciu z práce tímov, konferencií a stretnutí. Fyzikálna príručka bude k dispozícii učiteľom fyziky a bude k dispozícii na webových stránkach škôl a eTwinningovej stránke projektu. Funkčné modely prenosnej vodnej elektrárne budú slúžiť ako učebné pomôcky, spolu s výskumným materiálom a odorúčaniami pre využívanie alternatívnych zdrojov výroby elektrickej energie.
Koordinátor:Gymnázium Ľudovíta Štúra
Zvolen