Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementácia kritického myslenia do vzdelávacích programov partnerských škôl ako odpoveď na aktuálne výzvy modernej Európy
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035341
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:93530 €
Sumár projektu:V rámci tohto projektu sa zameriavame na zmenu tradičného vzdelávania, založeného na memorovaní faktov a encyklopedických vedomostí, na aktívne vzdelávanie založené na kritickom myslení. Prostredníctvom postupov kritického myslenia spolu s partnerskou školou v Spojenom kráľovstve spracujeme aktuálne témy a problémy súčasnej Európy v kontexte predmetov geografia, dejepis, náboženstvo a informatika. Témy budú spracované interaktívne ako otvorené materiály plné podnetov a otázok, ktoré budú podnecovať kritické myslenie a vytváranie kvalifikovaných názorov a postojov. Účastníci projektu, štyria pedagógovia a 24 žiakov na slovenskej strane a 2 pedagógovia a 20 žiakov na anglickej strane, sa navzájom obohatia o pohľad na tieto témy z regionálneho a zároveň európskeho aspektu. Taktiež zdokonalia svoje jazykové kompetencie, kultúrny rozhľad a priateľstvo naprieč Európou. Výsledky projektu budú prostredníctvom konferencie, masmédií a internetu šírené na regionálnej i národnej úrovni. Projekt predpokladá využitie metód ako sú dotazníky, ankety, riadené diskusie, otvorené vyučovacie hodiny, analýza, zber a triedenie údajov, interaktívne spracovanie tém a pod. .
Koordinátor:Cirkevná spojená škola
Bardejov