Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035391
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:92965 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce" reaguje na potrebu trhu práce na kvalifikovaných mladých ľudí, ktorí majú nielen dobré vedomosti a zručnosti v odbore ale majú rozvinuté aj nadodborové (mäkké) zručnosti ako tímová spolupráca, zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie termínov, schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam, práca s IKT, komunikácia v cudzom jazyku, ochota neustále sa vzdelávať. Cieľom projektu je počas 17 mesiacov skrz projektové vyučovanie a učenie sa prácou (WBL) rozvinúť u zapojených žiakov odborné vedomosti a zručnosti ako aj spomínané nadodborové zručnosti. Aby bolo možné tieto ciele rozšíriť aj na žiakov, ktorí do projektu nebudú zapojení, v rámci projektu bude vytvorená aj metodika na tvorbu zadaní žiackych projektov, ich riadenie a tiež manuál pre hodnotenie projektov. Vytvorené materiály spolu so zadaniami žiackych projektov a dokumentáciou k žiackym projektom tak bude možné použiť na zapojených školách inými učiteľmi alebo aj na iných školách, ktoré o projektové výstupy prejavia záujem. Do projektu bude zapojených 5 stredných škôl - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice (Slovensko), Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov (Česká republika), Srednja poklicna in Tehniška šola, Murska Sobota (Slovinsko), Zespół Szkół Technicznych, Mikołów (Poľsko) a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakgimnáziuma, Miškolc (Maďarsko). Z každej školy sa do projektu zapojí 12 žiakov a 2 učitelia, čo dokopy tvorí 60 žiakov + 12 učiteľov. Zapojení žiaci budú vo veku 16 - 20 rokov, teda žiaci 2. - 4. ročníka spomínaných škôl z rôznych odborov zameraných najmä na elektrotechniku, elektroniku, mechatroniku, automatizáciu a informačno-komunikačné technológie. V každej škole budú vybraní dvaja učitelia, ktorí sa budú venovať spomínaným študentom a tiež pripravia vyššie uvedené projektové výstupy. Jednotlivé fázy projektu budú spočívať v oslovení zamestnávateľov, príprave žiackych projektových zadaní, realizácii žiackych projektových zadaní, obhajobe žiackych projektových zadaní a tvorbe výstupov z projektu. V prvom rade je potrebné zistiť požiadavky zamestnávateľov na absolventov. Na základe týchto požiadaviek vypracujú učitelia zadania žiackych projektov. Tieto zadania budú slúžiť ako podklad na prihlasovanie študentov do projektu. Výberom študentov a vytvorením medzinárodných žiackych projektových tímov sa začne fáza prác na žiackych projektoch. Počas tejto pracovnej fázy musia študenti medzi sebou komunikovať a postupne tvoriť produkt resp. službu, ktorá bude výstupom žiackeho projektu. Počas tejto fázy budú mať žiaci k dispozícii dve týždňové stretnutia (jedno v krajine jedného, druhé v krajine druhého žiaka), na ktorých môžu skompletizovať svoje produkty a doladiť chyby a nepresnosti. Po pracovnej fáze prídu na rad obhajoby projektov v jednotlivých krajinách, kde komisie zložené z učiteľov-odborníkov overia splnenie zadania a nadobudnuté vedomosti a zručnosti študentov. Počas záverečných mesiacov v projekte učitelia skompletizujú metodiku tvorby a riadenia žiackych projektov spolu s manuálom pre hodnotenie. Prvým výstupom projektu by mala byť elektronická verzia príručky resp. metodiky pre tvorbu a riadenie žiackych projektov, ktorá bude opisovať kroky od kontaktovania zamestnávateľov, cez špecifikáciu úloh a očakávaných vedomostí až po samotnú priebežnú kontrolu prác na projekte. Táto príručka bude vyhotovená v jazyku každej zapojenej školy a v angličtine. Druhým výstupom budú zadania žiackych projektov, v ktorých budú uvedené ciele projektov, čiastkové úlohy a požadované nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Tretím výstupom bude manuál pre hodnotenie žiackych projektov, kde budú uvedené kritériá hodnotenia jednotlivých častí projektu. Posledným výstupom projektu sú žiacke produkty, ktoré vznikli na základe riešenia projektových zadaní. K týmto žiackym výstupom bude k dispozícii fotodokumentácia aj technická dokumentácia v jazykoch zapojených študentov. Úspešná obhajoba projektu bude žiakom uznaná ako absolvovanie odborného predmetu, ktorého sa táto problematika týka alebo ako absolvovanie praktickej časti záverečnej (maturitnej) skúšky. Výstupy projektu plánujeme zverejniť na internetových stránkach zapojených škôl, na portáli Erasmus+ project results a zaslať o nich informáciu cez zriaďovateľov škôl ako aj cez sociálne siete, či iné dostupné komunikačné kanály na čo najväčší počet škôl. Predpokladáme, že prípravou takejto metodiky a manuálu hodnotenia uľahčíme iným školám implementáciu projektového vyučovania do ich predmetov a umožníme tak čo najväčšiemu počtu žiakov získať okrem odborných aj nadodborové vedomosti a zručnosti.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Košice