Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robotika je hra
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035394
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18000 €
Sumár projektu:Projekt "Robotika je hra" je zameraný na rozvoj zručností študentov projektovým vyučovaním. Bude sa realizovať na dvoch školách poskytujúcich vzdelanie v technických odboroch - Stredná priemyselná škola Myjava (Slovenská republika) a Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště (Česká republika). Hlavným cieľom projektu je podnietiť študentov k tvorivému mysleniu pri riešení problémových úloh a využívaniu vedomostí z veľkého množstva študovaných predmetov pri riešení týchto úloh. S týmto cieľom súvisí i ďalší - motivácia učiteľov pre využívanie projektového vyučovania. Vrámci projektu budú študenti pod vedením odborníkov navrhovať a konštruovať zariadenie, ktoré bude následne slúžiť ako učebná pomôcka pre výuku techniky na základných školách ale i na stredných školách. Pri tom budú využívať profesionálne priemyselné technológie. Do projektu bude priamo zapojených 10 učiteľov technického zamerania, 4 učitelia vyučovacích jazykov a anglického jazyka, 30 študentov mechatroniky, strojárstva a informatiky a 20 žiakov základných škôl pri overovaní navrhnutých postupov. Po ukončení projektu budú z neho ťažiť budúci žiaci techniky. Počas realizácie projektu sa bude projektové vyučovanie implementovať do vyučovacieho procesu. Skupina žiakov pod vedením mentorov dostane zadanú úlohu - navrhnúť a skonštruovať zariadenie primárne slúžiace ako učebná pomôcka pre predmet technika na základných školách. Žiaci niektoré navrhnuté časti zariadenia vyrobia na produkčných CNC strojoch alebo na 3D tlačiarni. Žiaci zameraní na informatiku pripravia webovú stránku s interaktívnou prezentáciou. Očakávame pozitívnu zmenu v zmysle zlepšenia tvorivej klímy na vyučovaní ako na strane pedagógov, tak i na strane žiakov. Sekundárnym efektom bude lepšie osvojenie si vedomostí žiakmi, keďže ich budú môcť aplikovať priamo pri riešení úlohy. Dlhodobým prínosom bude zvýšený záujem o štúdium technických odborov, keďže výsledky projektu budú používané aj pri predstavovaní našej školy žiakom základných škôl.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava
Myjava