Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ahojte, som Váš nový učiteľ
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035406
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:103115 €
Sumár projektu:Projekt "Ahojte, som Váš nový učiteľ" je projektom štyroch partnerských škôl : 1/ Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice - Slovensko 2/ Scoala Gimnaziala Nr. 11 Stefan Octavian Iosif Brasov - Rumunsko 3/ 2o Geniko Lykeio Neas Ionias Magnisias Volos - Grécko 4/ Hatsalan klassillinen koulu Kuopio - Fínsko Týka sa vekovej kategórie žiakov od 12 do 15 rokov. Zapojené školy sú dve základné školy - Slovensko a Fínsko a dve gymnáziá - Rumunsko a Grécko. Projekt trvá 24 mesiacov a bude realizovaný od 1.11.2017. Okrem prípravných fáz projektu pozostáva z projektových aktivít realizovaných samostatne na školách a z aktivít spoločnej kooperácie v rámci 4 Vzdelávacích aktivít / C1 - C4 /. Prípravné aktivity budú podporené tromi stretnutiami TNM riadiaceho teamu v 3 krajinách projektu - na Slovensku, v Grécku a vo Fínsku. Keďže náš projekt nesie prepojenie medzi viacerými predmetmi vyučovania, našli sme spoločný menovateľ týchto aktivít a tým sú praktické kompetencie v školských experimentoch zamerané na prírodné vedy. Žiakom chceme vštepiť lepší vzťah k prírodným vedám ako sú matematika, fyzika, biológia a chémia. Prípravné aktivity budú podporené tromi stretnutiami TNM riadiaceho teamu v 3 krajinách projektu - na Slovensku, v Grécku a vo Fínsku. Dôvodom, prečo sme sa zapojili do projektu je fakt, že všetky školy patria vo svojich krajinách medzi nadpriemerné vo svojich národných hodnoteniach a záleží im na výmene skúseností a osvedčených postupov a realizácii inovatívnych činností partnerského učenia sa a workshopov a takisto vykonávanie spoločného výskumu a analýz. Preto pre posilnenie a zlepšenie atraktívnosti učiteľského povolania má táto spolupráca očakávaný význam. Ciele: Projekt si stanovil určité európske priority a takisto európske priority v národnom kontexte. Európske priority : Posilnenie profilu učiteľského povolania a Podpora získavania zručností a kompetencií. Priority v národnom kontexte : Prispievať k atraktívnosti učiteľského povolania a zlepšovať zručnosti a kompetencie žiakov v matematike, zvyšovať ich gramotnosť a podporovať kritické myslenie. Žiaci a učitelia participujúci na projekte dostanú na začiatku a konci projektu dotazník, ktorý bude monitorovať sledované javy na začiatku projektu a na konci výsledky projektu. Na záver projektu bude vytvorená spoločná analýza zo 4 krajín, ktorá projekt vyhodnotí. Je predpokladom, že naplánované aktivity splnia vytýčené ciele a priority. Najdôležitejšou cieľovou skupinou projektu sú žiaci. Chceme im dať možnosť prostredníctvom projektových aktivít zažiť ďalšiu formu inovatívnych pedagogických postupov. Netradičná forma bude vyučovanie predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia prostredníctvom svojich rovesníkov. Okrem toho si žiaci počas projektu budú všímať určité javy, ktoré súvisia s projektovými prioritami. Sledované javy : Štruktúra vzdelávacieho systému v jednotlivých krajinách, povinná školská dochádzka, druhy a stupne škôl, druhy škôl podľa zriaďovateľa, štruktúra vyučovania, povinné, nepovinné a voliteľné predmety, voľnočasové aktivity, vybavenosť škôl ... Ich poznatky po skončení projektu budú monitorované dotazníkom. Podobné dotazníky budú určené aj pre učiteľov.
Koordinátor:Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
Levice