Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európske olympijské hry
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA219-035422
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30000 €
Sumár projektu:Projekt reaguje na potrebu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom aktívnej činnosti. Poskytuje výmenu osvedčených postupov v oblasti zážitkového vzdelávania a kooperatívneho učenia. Obsah projektu je venovaný obsahovo témam kultúra a umenie, životné prostredie s aktivitami cielenými na znečisťovanie vodných zdrojov v strednej Európe, najmä riek, ktoré pretekajú mestom, kde leží škola, a to riek Dunaj, Morava, Labe, Chrudimka a Lajta. Ďalej je to podnikateľské vzdelávanie spojené s aplikáciou matematických zručností a digitálnych zručností, a šport, ktorý ako nástroj na posilnenie spolupatričnosti a fair play. Cieľovou skupinou sú žiaci stredných odborných škôl, z celkového počtu 200 žiakov, bude 80 priamych účastníkov aktivít realizovaných formou olympijských hier, ostatní sa budú podieľa na na ďalších projektových aktivitách v danej krajine. V rámci projektu sa budú organizovať 4 medzinárodné stretnutia, trvajúce 2 dni, ktoré budú organizované ako Európske olympijské hry v disciplínach v súlade s hlavnými témami projektu ako trojboj. V rámci KULTÚRNYCH OLYMPIJSKÝCH HIER bude zorganizovaný trojboj v disciplínach e-kvíz Spoznaj známe umelecké dielo, súťaž vo varení národného jedla, umelecké stvárnenie historickej udalosti alebo známej osobnosti. ENVIRONMENTÁLNE OLYMPIJSKÉ HRY budú organizované ako trojboj v analýze vody, geocachingu a recyklovaní. PODNIKATEĽSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY sa budú realizovať ako trojboj v živej hre Monopoly, návrhu a výrobe projektového trička, súťaži Bussines scrable. Projektové tričká venujeme sociálne vylúčeným občanom, každá partnerská škola vo svojom lokálnom prostredí. ŠPORTOVÉ OLYMPIJSKÉ HRY sa odohrajú ako trojboj vo florbale s hendikepom, bedmintone v regionálnych krojoch a štafetovom behu v maskách. Ďalšou cieľovou skupinou sú učitelia - všeobecno-vzdelávacích predmetov, aj odborných chemických a ekonomických či na služby zameraných predmetov v počte približne 20 učiteľov priamo zúčastnených na aktivitách a 40 učiteľov využívajúcich osvedčené postupy. V rámci projektu sa uskutočnia aj workshopy zainteresovaných učiteľov, v Bratislave a vo Viedni, ktoré budú slúžiť ako priestor pre výmenu osvedčených skúseností, hodnotenie uskutočnenia cieľov a dopadu projektu, hodnotenie čerpania rozpočtu projektu a disemináciu výsledkov. Žiak realizáciou aktivít projektu kľúčové kompetencie, ktoré mu umožnia využívať vzdelávacie príležitosti celoživotne, rozvíjať svoju osobnosť po celý život, osvojiť si kompetencie vyrovnávať sa s rôznymi sociálnymi a pracovnými situáciami, pracovať v tímoch, učiť sa byť aktívnym riešiteľom životných situácií, učiť sa slobodne rozhodovať. Ďalej žiť a pracovať inými ľuďmi, riešiť konflikty rešpektujúc hodnoty pluralizmu, vzájomného porozumenia, tolerancie a mieru, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišnosti iných ľudí, kooperovať s nimi, nechcieť ovládať iných ľudí, správať sa k iným zodpovedne, byť autentickou osobnosťou, ktorá vie, čo chce, uvedomele si riadi vlastný život, je sama sebou, nachádza zmysel svojho života, vlastné šťastie a identitu. Umožnia mu mať schopnosť sebareflexie, autoregulácie správania, kritické myslenie a osobnú zodpovednosť. Partnerstvo rozvinie spoluprácu škôl z miest, ktoré ležia pri niektorej z Európskych riek. Cieľom je vybudovať partnerstvo medzi školami ktoré majú rôzne odbory štúdia, a to chémiu, obchod a služby. Projekt ponúka platformu na výmenu osvedčených postupov, vďaka sieti škôl môžeme zdieľať skúsenosti z inovatívnych metód vyučovania. Zosieťovaním v rámci projektu sa vytvára predpoklad pre dlhodobé a úspešné partnerstvo a zvyšovanie objemu medzinárodnej spolupráce škôl s rôznym zameraním v duchu európskej filozofie spájať rôznorodé skupiny ľudí.
Koordinátor:Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Bratislava