Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zůstat naživu
Číslo projektu:2018-1-CZ01-KA229-048083_2
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22786 €
Sumár projektu:Realizace projektu "Stayin' Alive" je plně v souladu se strategickým plánem rozvoje naší školy a evropským plánem rozvoje partnerské školy. Obě školy kladou důraz na spojení teorie s praxí, na spojení školy s životem. Školy mají potřebu zlepšit a rozšířit kompetence žáků i učitelů. Hledají nové metody, příklady dobré praxe a materiály pro zlepšení a modernizaci výuky. Projekt umožní propojit odbornou přípravu žáků s praxí a zvýšit kvalitu výuky. Zapojí školy do evropské spolupráce ve zdravotnické oblasti. Pomůže navázat nové kontakty se zahraničními partnery a vytvořit základ pro dlouhodobé partnerství, které umožní potřebnou výměnu zkušeností, kontakt s nejnovějšími trendy a propojení výuky s evropskou praxí. Cílem projektu je: 1) zlepšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy žáků 2) přispět k rozvoji odborných znalostí, dovedností a kompetencí žáků a pedagogů a k jejich osobnostnímu rozvoji 3) umožnit žákům cennou zahraniční zkušenost, rozvíjet lidský kapitál, slaďovat schopnosti absolventů školy s požadavky zaměstnavatelů 4) zvýšit míru uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a přispívat k mobilitě pracovní síly 5) podpořit odborné vzdělávání učitelů 6) umožnit předání zkušeností a příkladů dobré praxe 7) podpořit humánní a empatické lidi aktivní ve zdravotnictví 8) zahájit spolupráci se zahraničními partnery v oblasti zdravotnické přípravy, získat nové zkušenosti a podpořit další vylepšení kvality výuky na škole a posílit její renomé Projekt má celkem 10 aktivit, které se uskuteční rovnoměrně v České republice a Slovenské republice. Pro žáky je plánováno 8 aktivit, pro učitele jsou plánovány 2 aktivity. 1) V období říjen 2018, únor 2019, květen 2019 a září 2019 se uskuteční vždy ve stejné době krátkodobé výměnné pobyty v délce trvání 5 dní. Aktivit se zúčastní 16 žáků 2. ročníku a 16 žáků 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent rovnoměrným počtem ze Střední zdravotnické školy ve Skalici a ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště. Obsahem aktivity je účast žáků na přímé výuce vybraných odborných zdravotnických předmětů spolu se svých vrstevníky, účast na praktické výuce u sociálního partnera, účast na volnočasových aktivitách, seznámení s prostředím školy, účast na místních projektových aktivitách a doprovodných akcích za účelem seznámení s historií, kulturou a zvyklostmi královských měst Uherské Hradiště a Skalica a jejich blízkého okolí. 2) V červenu 2019 se zúčastní 7 učitelů odborných zdravotnických předmětů krátkodobého společného školení s v délce trvání 3 dny. Výuka proběhne v prostorách Fakultní nemocnice s poliklinikou ve Skalici a v Piešťanech. Obsahem školení je 1. Poskytování zdravotní péče v oblasti sociálních služeb, péče o klienty s poruchami hybnosti, ošetřovatelská a zdravotní péče o seniory, 2. Urgentní medicína v kontextu s činností záchranné zdravotnické služby, příprava zdravotníků pro řešení náhlých příhod, 3. Poskytování zdravotní péče v oblasti lázeňství, lázeňská léčba a ošetřující metody, terapeutické programy. V říjnu 2019 se se zúčastní 7 učitelů odborných zdravotnických předmětů krátkodobého společného školení s v délce trvání 3 dny. Výuka proběhne v prostorách Uherskohradišťské nemocnice a v Luhačovicích. Obsahem školení je 1. První pomoci - obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí na místě události, 2. Péče o děti (žáky MŠ a ZŠ speciální) se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami řeči, s více vadami, s autismem), 3. Poskytování zdravotní péče v oblasti lázeňství - poruchy pohybového ústrojů, nemoci nervové, nemoci z poruchy výměny látkové a štítné žlázy, nemoci oběhového ústrojí atd. Výsledkem projektu je podpořených 32 žáků a 14 učitelů, kteří získají zahraniční zkušenost, nové znalosti, dovednosti a kompetence v odborné, osobnostní i interkulturní oblasti. Dopad stáží na účastníky bude i hmotně zachycen, a to prostřednictvím Europassu mobilita Osvědčením o absolvování odborného školení. Výsledky budeme volně šířit s cílem propagovat mobility a mezinárodní spolupráci. Projekt přispěje i k popularizaci odborného školství, zvýšení zájmu o odborné zdravotnické vzdělávání a růstu prestiže obou škol. Dobré praxe budou zahrnuty do školních vzdělávacích programů a tematických plánů odborných zdravotnických předmětů.
Koordinátor:Stredna zdravotnicka skola, Lichardova 1, Skalica
Skalica