Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoločne v Európe
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046010
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14840 €
Sumár projektu:Gymnázium – škola so všeobecným vzdelaním má za cieľ pripravovať svojich žiakov na ďalšie vzdelávanie na vysokých školách a tiež pripraviť žiakov pre trh práce. Záujmom školy je mať úspešných žiakov. Mať úspešných žiakov vo vysokoškolskom vzdelávaní, uplatnení sa v zahraničí na školách i na trhu práce a v podnikaní. Snahou vedenia školy je pripravovať efektívne spôsoby riadenia školy, poskytovať kvalitné vzdelávanie, zavádzať moderné metódy výučby. Naša škola sa zameriava na tri oblasti: - jazykovú pripravenosť žiakov - každý žiak absolvuje počas štúdia v škole dva povinné a jeden voliteľný jazyk, anglický jazyk je povinný pre všetkých - prírodovedne orientované predmety - matematika, geografia, biológia, IKT - humanitné predmety - dejepis, náuka o spoločnosti, estetika a umenie Všetky uvedené predmety vychádzajú z dlhodobej štatistiky, ktorá skúma umiestňovanie žiakov na vysokých školách. Realizovaním projektu chceme naplniť tieto ciele: 1. zlepšiť kompetencie vyučovania anglického jazyka na našej škole 2. používať anglický jazyk aj na odborných predmetoch 3. umožniť učiteľom cudzieho jazyka a ostatných predmetov vzdelávanie na medzinárodnej úrovni, 4. sprostredkovať obsahy všeobecnovzdelávacích predmetov v cudzom jazyku a tým napĺňať medzi predmetové vzťahy 5. spoznať a aplikovať nové metódy, formy a obsahy vzdelávania a postupne ich začleniť do vyučovacieho procesu 6. zmodernizovať výučbu v siedmich predmetoch matematika, geografia, biológia, dejepis, náuka o spoločnosti, estetika a umenie, anglický jazyk 7. zlepšiť riadenie školy, posilniť pozíciu učiteľského povolania, 8. stretnúť učiteľov z iných európskych krajín, nadviazať s nimi kontakty, posilniť medzinárodnú spoluprácu a európske dimenzie vo vzdelávaní. Do projektu boli vybraní 6 učitelia: - kurz Life Coaching for Teachers: happy teachers for better students - Barcelona, Španielsko, vzdelávacia inštitúcia EUROPASS centro studi europeo, 1 účastník 6 dní - kurz Discovering Renaissance Art in Florence, Taliansko, vzdelávacia inštitúcia EUROPASS centro studi europeo, 1 účastník 6 dní - kurz The Creative Classroom: Tools and Tips for Language Teachers (English or Other Languages), Florencia, Taliansko, vzdelávacia inštitúcia EUROPASS centro studi europeo , 1 účastník 8 dní - kurz CLIL IS PRACTICE a training aiming at the creation of nteractive lessons using foreign languages, vzdelávacia inštitúcia JUMP Gioventu in RiSalto, Soverato, Taliansko, 1 účastník 6 dní - kurz Iceland - Landscape and Legends , Island, vzdelávacia inštitúcia Chain Holandsko, 2 účastníci 6 dní Realizovaním aktivity na štruktúrovaných kurzoch účastníci: - rozšíria si slovnú zásoby z angličtiny vo svojom aprobačnom predmete - získajú zručnosti v používaní odbornej slovnej zásoby - získajú vedomosti zo svojich aprobačných predmetov - zlepšia si manažérske vedomosti a zručnosti pri riadení školy a schopnosť viesť mladých učiteľov Dopad projektu: - zlepšenie manažérskych kompetencií v oblasti riadenia, posilnenie vnútornej politiky školy, zvyšovanie kreditu školy, zvýšená motivácia mladých učiteľov na svoj rozvoj - možnosť lídrov školy zapojiť sa a získať iný pohľad na riešenie problémových situácií v škole - využitie získaných vedomostí a zručností účastníka projektu do zlepšenia výučby jazykov, využívanie anglického jazyka v ostatných predmetoch, používanie metódy CLIL - zapracovanie výsledkov mobility do tematických plánov v jednotlivých predmetoch - získanie medzinárodných kontaktov, internacionalizácia výučby, vytvorenie medzinárodných partnerstiev - sebavedomejší zamestnanci s vyššou odbornou, jazykovou a projektovou spôsobilosťou - stúpa motivácia učiteľov pri implementácií nových metód počas vyučovacích hodín - prepojenosť jazykového vyučovania s ostatnými predmetmi - učitelia a škola napredujú v profesionálnom rozvoji, zvyšuje sa úroveň vyučovania
Koordinátor:Gymnázium Milana Rúfusa
Žiar nad Hronom