Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEAMS - Trendy edukačnej a manažérskej spolupráce
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046021
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31520 €
Sumár projektu:Základnú školu, Golianova 8, Banská Bystrica navštevuje 728 žiakov (z toho 7 študuje v zahraničí a 11 má prisťahovalecký pôvod) a výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 58 kvalifikovaných pedagógov. Pri profilácii školy vychádzame z potrieb súčasnej spoločnosti, t.j. zameriavame sa na cudzie jazyky, počítačovú gramotnosť, environmentálne konanie a rozvoj umeleckého cítenia. Možnosťou ako rozvíjať komunikáciu, samostatnosť, tvorivosť a zodpovednosť u žiakov je práve rôznorodá projektová činnosť. Ak však chceme úspešne napĺňať túto víziu u žiakov, je nevyhnutné, aby týmito kompetenciami disponovali v prvom rade samotní učitelia. Z hľadiska dlhodobého rozvoja školy cítime potrebu, aby učitelia zlepšili svoje cudzojazyčné komunikačné kompetencie, rozvíjaním digitálnych kompetencií nadobudli sebaistotu pri využívaní IKT, aby sa zlepšila vzájomná spolupráca učiteľov a spolupráca medzi učiteľmi a manažmentom školy, ako aj aktívny prístup manažmentu školy riadeniu celoživotného vzdelávania učiteľov a ich motivácii. Hlavným cieľom projektu TEAMS – Trendy edukačnej a manažérskej spolupráce je začiatok napĺňania identifikovaných potrieb v priebehu najbližších dvoch rokov, a tým odštartovať posun školy požadovaným smerom. Do projektu je zapojených 10 učiteľov, z toho 5 učiteľov cudzích jazykov a 5 učiteľov s inými aprobačnými predmetmi, medzi nimi traja členovia manažmentu školy. V rámci hlavných aktivít projektu, ktorými sú mobility pedagogických zamestnancov, si účastníci zlepšia svoje cudzojazyčné komunikačné kompetencie v anglickom jazyku, oboznámia sa s inovatívnymi metódami vyučovania, získajú nové zručnosti vo využívaní IKT a zároveň nadobudnú životné skúsenosti spojené so vzdelávaním a pobytom v zahraničí, vyskúšajú si dynamiku vzťahov v multikultúrnom prostredí a v neposlednom rade nadviažu nové kontakty s učiteľmi z iných európskych krajín. Rozdelenie učiteľov a ich mobilít do troch tímov bude viesť k ich spolupráci už počas prípravy a priebehu mobilít. Vnútri týchto tímov prebehne zároveň prvá výmena skúseností a počiatočná fáza diseminácie výsledkov projektu. Zapojenie manažmentu školy priamo do mobilít im pomôže utvoriť si obraz o tom, aké očakávania a požiadavky môžu mať v oblasti rozvoja jazykových kompetencií, odborného rastu a celoživotného vzdelávania zamestnancov v nasledujúcom období. Výsledky projektu plánujeme šíriť na pôde školy v prvom rade aplikovaním do vlastnej pedagogickej praxe a následne prostredníctvom otvorených hodín, workshopov, či prednášok pre ostatných zamestnancov našej školy i ostatných škôl v meste a regióne, vrátane materských, ďalej prostredníctvom publikačnej činnosti v elektronických i printových odborných médiách a na iných učiteľských fórach a v neposlednom rade medzi širšou verejnosťou (rodičia, komunita školy) prostredníctvom webovej stránky školy, sociálnych sietí a podobne.
Koordinátor:Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
Banská Bystrica