Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznanie predškolskej výchovy v Českej republike
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046023
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3230 €
Sumár projektu:MŠ - Óvoda, L. Kossutha v Kráľovskom Chlmci je spojená MŠ s právnou subjektivitou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. MŠ a jej dve elokované pracoviská navštevuje spolu 190 detí, z toho 30% detí je zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z tohto dôvodu väčšina detí potrebuje špeciálnu výchovnú starostlivosť. Cieľom nášho projektu je rozvíjať osobnosť učiteľov MŠ a zdokonaľovať ich odborné vedomosti a zručnosti zúčastnením sa na vzdelávacom seminári v ČR. Vzdelávací seminár sa zameriava na témy: - výtvarné dielne, - predškoláci, - prečo sa hneváš alebo emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti, - ako viesť obtiažny rozhovor zameraný na rodičov, - syndróm vyhorenia, dôsledky, prevencia, údržba. Na vzdelávacom seminári sa zúčastnia 2 učiteľky (koordinátorka projektu a riaditeľka MŠ). V rámci Metodických združení budú svoje získané vedomosti odovzdávať ostatným pedagogickým zamestnancom MŠ a verejnosti budú informácie odovzdávané organizovaním otvorených hodín, na webovej stránke MŠ, Facebook, prostredníctvom mestských novín Nézzetek. Účastníci kurzu si zdokonalia svoje tvorivo-autorské, komunikačné a odborno-pedagogické kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese. Prínosom projektu by malo byť zlepšenie medzinárodnej spolupráce s partnermi a rozvoj osobnosti učiteliek.
Koordinátor:Materská škola - Óvoda
Kráľovský Chlmec