Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizácia výučby medzinárodnými skúsenosťami
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046027
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11665 €
Sumár projektu:Naša škola je dlhodobo zameraná na vyučovanie žiakov v triedach matematických, športových, triedach pre mimoriadne nadané deti a klasických triedach. S anglickým jazykom, ako prvým cudzím jazykom, sa žiaci stretávajú už v prvom ročníku. Ako druhý cudzí jazyk ponúka nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Základným cieľom a očakávaním od tohto projektu je profesionálny rast účastníkov projektu v oblasti komunikácie v cudzom jazyku, metodológie v cudzom jazyku a zvýšenie ich sebavedomia v komunikačných zručnostiach, nárast kvality vzdelania v aktuálnej kultúrnej, sociálnej, politickej oblasti, v reáliách danej krajiny. Do projektu sa zapojilo päť pedagógov, ktorí sú učiteľmi cudzieho jazyka a iného prírodovedného alebo humanitného predmetu na 1. a 2. stupni ZŠ. Štyria z piatich pedagógov sa nezúčastnili jazykového kurzu v zahraničí. Kurzy si účastníci vyberali sami podľa potrieb a záujmov. Každý z účastníkov očakáva, že získa nové, moderné prístupy k tvorbe metodických pomôcok, zoznámi sa s metódou CLIL, oboznámi sa s modernými a hravými formami učenia a spozná najnovšie trendy vo výučbe cudzích jazykov, ktoré začlení do vyučovania. Žiaci využijú praktické poznatky vyučujúcich prostredníctvom inovovaných pracovných listov, zážitkového učenia sa hrou. Ich kreativita sa prejaví v príprave konkrétnych výstupov z hodín cudzích jazykov. Tento projekt je príležitosťou spoznať učiteľov a školský systém iných EU krajín a dá základ k budúcej spolupráci medzi školami. Z dlhodobého hľadiska veríme, že naša škola získa na atraktivite práve z dôvodu kvalitnej výučby cudzích jazykov.
Koordinátor:Základná škola, Šmeralova 25, Prešov
Prešov