Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrácia odborných ekonomických predmetov a anglického jazyka v bilingválnej forme vzdelávania
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046039
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28630 €
Sumár projektu:Pozadie projektu: Základnou činnosťou Obchodnej akadémie v Martine je poskytovanie vzdelania a odbornej prípravy ekonomického charakteru na výkon povolania a prípravu na vysoké školy. Škola nestavia len na histórii, ale profesionálnym a inovatívnym prístupom manažmentu a pedagógov udržuje vysokú kvalitu vzdelávania v regióne Turca a celého Žilinského samosprávneho kraja. Škola v súčasnosti poskytuje denné štúdium v 3 študijných odboroch: 6317 M obchodná akadémia, 6355 M služby v cestovnom ruchu a od 01.09.2017 sme zaviedli nový št. odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Absolventi nachádzajú dobré uplatnenie v praxi ako aj pri štúdiu na VŠ. Základné ciele projektu: • integrácia vyučovania odborných ekonomických predmetov (OEP) a anglického jazyka (perspektívne nemeckého jazyka) v bilingválnej forme vyučovania, • zvýšenie odbornej a jazykovej spôsobilosti pedagogických pracovníkov a manažmentu školy, • implementácia inovatívnych a interaktívnych vyučovacích metód a foriem, • zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu, • motivovanie učiteľov OEP, aby aplikovali metódu CLIL v čo najvyššom počte predmetov, • konfrontácia učiteľov ANJ/NEJ so zmenami vo vývoji súčasného anglického/nemeckého jazyka, • implementácia moderných IKT vo vyučovaní na škole, • internacionalizácia školy v rámci EÚ. Počet a profil účastníkov: Pedagógovia, ktorí sa zúčastnia naplánovaných kurzov boli vybraní projektovým tímom (vedenie školy a koordinátor projektu). Pri rozhodovaní sa prihliadalo na aktuálne potreby napĺňania cieľov školských vzdelávacích programov pre jednotlivé študijné odbory s dôrazom na novootvorený študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Všetci vybraní účastníci spĺňajú kvalifikačné kritériá, sú dostatočne motivovaní, ochotní, entuziastickí a schopní rozvíjať svoje pedagogické zručnosti pre dobro žiakov a rozvoj školy, a tak držať krok s modernými zahraničnými trendmi v oblasti odborného vzdelávania. Do projektu bolo vybraných 11 pedagógov z rôznych predmetových komisií, aby boli získané poznatky šírené medzipredmetovo v čo najväčšej možnej miere. Opis aktivít a metodológia realizácie projektu: Zriadenie pracovnej skupiny zodpovednej za vypracovanie koncepčného zámeru projektu KA1 Erasmus+ zameraného na realizáciu odborného a jazykového vzdelávania učiteľov OA v GBR v školskom roku 2017/2018. Vypracovanie analýzy súčasného stavu obchodnej akadémie, kde sú špecifikované potreby, vízie a ciele školy ako aj strategický plán rozvoja OA. Špecifikácia výberových kritérií a samotný výber vhodných účastníkov projektu. V rámci vypracovania projektu KA1 Erasmus+ plánovanie aktivít projektu, diseminačných aktivít, počtu a rozsahu kurzov. Prieskum a výber vhodných mobilitných kurzov pre splnenie plánu rozvoja. Pred-registrácia jednotlivých kurzov vo vzdelávacích inštitúciách v GBR a AUT. Získanie podrobných informácií o programe kurzov. Jazyková príprava - skupinové a individuálne jazykové kurzy v SVK + jazykový kurz organizovaný na škole zameraný na „cestovanie, letisko, železničná stanica, vypĺňanie formulárov, atď.“. Prípravný seminár, ktorý pozostáva z prednášky a diskusie o kultúrnych rozdieloch a zvykoch (SVK/GBR/AUT), vyplnenia podrobného dotazníka o pracovných skúsenostiach, aktuálnych informácií pred vycestovaním, pokynov BOZP a vypracovaní úloh zadaných britskými a rakúskou školami. Realizácia mobilít/kurzov v zahraničí podľa plánu. Zhodnotenie výsledkov, vzdelávacích výstupov a vypracovanie hodnotiacich správ. Diseminácia – šírenie získaných poznatkov na škole a mimo školy na národnej aj medzinárodnej úrovni. Za všetky opísané aktivity projektu sú podľa špecifikácií uvedených v časti G zodpovední: koordinátor, manažment a všetci účastníci projektu. Opis výsledkov a predpokladaného dopadu: • integrácia vyučovania odborných ekonomických predmetov a anglického jazyka v bilingválnej forme vyučovania, • oboznámenie sa s novými trendami vo vyučovaní OEP, ANJ a NEJ, • rozvoj práce s metódou CLIL, vytvorenie nových CLIL materiálov, • porovnanie britského a slovenského kurikula, štandardov, spôsobu hodnotenia, • zlepšenie jazykových kompetencií učiteľov OEP v ANJ, • konfrontácia učiteľov ANJ/NEJ so zmenami vo vývoji súčasného ANJ/NEJ, • nadviazanie partnerstva a profesion. kontaktov učiteľov s kolegami z GBR a ďalších krajín, • implementácia moderných IKT foriem, technická podpora učiteľov, • aplikácia kombinovaného vyučovania (žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami). Dlhodobé prínosy: • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole, • motivovanie učiteľov pri zavádzaní moderných trendov vo vyučovaní, • zlepšenie odborných a jazykových kompetencií učiteľov, manažmentu a následne aj žiakov, • motivovanie učiteľov a žiakov k učeniu a celoživotnému vzdelávaniu, • prevencia syndrómu vyhorenia učiteľov, • vyššia uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, • internacionalizácia.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Martin