Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hravo s angličtinou v materskej škole
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046043
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12020 €
Sumár projektu:Projekt bol koncipovaný ako jeden z mála kurzov, ktorý je určený aj pre učiteľky materských škôl, preto sme využili možnosť sa doň zapojiť. Dôležité je, že vychádzal z našich potrieb a problémov, ktoré musíme v posledných rokoch riešiť a to je vedenie adimistratívnych úkonov a komunikácia so zahraničnými rodičmi a deťmi, ktorí prichádzajú do nášho mesta ako účastníci projektov obnovy kultúrno- historických pamiatok. Ďalším vážnym problémom je adaptácia týchto detí, ktoré musia prekonávať rečovú bariéru, usilujeme sa vlastnými silami zahŕňať vo výchovno- vzdelávacom procese komunikáciu v anglickom jazyku. Učiteľkám však chýba skúsenosť s výučbou v takejto špecifickej vekovej skupine. Je potrebné získať nové metodické postupy, zaujímavé námety na stratégie výučby. Účastníkmi projektu sú riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky, ktoré riešia administratívne veci týkajúce sa chodu materskej školy a dve učiteľky v materskej škole, ktoré pracujú v triede , kde sú deti spomínaných rodín zaradené. Naším cieľom je byť aktívnym účastníkom tohto projektu, získať a prehĺbiť si svoje profesijné kompetencie smerom k dieťaťu, k edukačnému procesu, ale aj rozšíriť si osobnostné kompetencie. Ďalším z našich cieľov je byť prínosom a prispieť k medzinárodnej spolupráci učiteľov predprimárneho vzdelávania. Do projektu zapojíme aktívnou účasťou na vzdelávaní na Malte dvoch pedagogických zamestnancov, ktorí sa venujú výučbe anglického jazyka deti v materskej škole a dvoch vedúcich pedagogických zamestnancov, ktorí si potrebujú rozvíjať administratívne kompetencie v cudzom jazyku. Na samotnej príprave, realizácii projektu sa bude podieľať širší kolektív zamestnancov materskej školy. Manažér a koordinátor projektu medzi nich deleguje potrebné úlohy a dohliadne na plynulý a aktívny chod projektu. V kurze, ktorý sa týka maximalizovania učenia v teréne prostredníctvom výletov sa účastníčka naučí prinášať do učebných osnov materskej školy zážitkovú formu výučby prostredníctvom zaujímavých a hodnotných aktivít, prehĺbi si kompetencie v oblasti bezpečnosti takejto výučby, naučí sa plánovať, organizovať a realizovať terénne aktivity v praktických aplikáciách. V kurze ktorý sa zaoberá výučbou angličtiny detí predškolského veku, sa učiteľka dozvie viac o komunikácii a riadení triedy. Naučí sa navrhovať materiály, piesne, hry, dramatizáciu, rôzne formy umenia tak, aby prispeli k efektívnej výučbe angličtiny detí predškolského veku. Tiež sa jej kompetencie rozšíria v oblasti motivácie učiť sa cudzí jazyk. V kurze zameranom na administráciu vo vzdelávacích zariadeniach si účastníčky osvoja kompetencie v oblasti administratívy školských zariadení, znalosť anglického jazyka pre túto úlohu. Získajú vedomosti v oblasti financovania, hospodárenia, ale aj sociálneho kontaktu s klientami školy. Z uvedených dôvodov sme mali od začiatku pocit, že uvedené kurzy nám boli akoby šité na mieru. Veľký význam vidíme v zapojení sa do medzinárodného projektu, nadobudnutí skúseností s manažovaním takéhoto projektu a z dlhodobého hľadiska nám toto otvára možnosť zapojiť sa do podobných projektov aj do budúcna. Po absolvovaní projektu očakávame zlepšenie komunikácie s rodičmi detí zo zahraničia, lepšiu adaptáciu a socializáciu detí v prostredí materskej školy, zaradenie inovačných metód a stratégií vo výuke nielen v priestoroch materskej školy, ktoré sú na to vybavené, ale aj v exteriéri, prírodnom prostredí a historickej časti mesta, ktorá ponúka bohaté možnosti získavania informácií.
Koordinátor:Materská škola, Ul.1.mája c.4, 969 01 Banská Štiavnica
Banská Štiavnica