Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internacionalizácia školy cez vzdelávajúcich sa pedagógov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046080
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10925 €
Sumár projektu:Stredné odborné školy sa stretávajú vo svojej praxi s dynamickým rozvojom techniky, v prípade našej školy ide o strojárstvo a automobilizmus, ktoré sú prepojené cez Informačné technológie. Vývoj strojov a zariadení, ich riadiacich systémov je taký rýchly, že učebnice používajúce na výučbu odborných predmetov zaostávajú za potrebami praxe. Preto si učitelia aktuálne informácie získavajú z cudzojazyčnej literatúry a internetu. Partnerov na dlhodobé stáže má škola v Nemecku, na škole je potrebné uplatňovať nemčinu a angličtinu. Učitelia odborných predmetov nie sú na vysokých školách dostatočne pripravovaní na takú znalosť cudzieho jazyka, aby dokázali odborne zvládnuť všetky odborné texty ich význam a ešte podľa nich aj pripravovať žiakov. Preto škola hľadá možnosti ako pedagógom umožniť pracovať s najnovšími informáciami a využívať ich na hodinách odborných predmetov. Všetky uvedené zámery nás viedli k vytvoreniu projektu a jeho ciele sú: 1. Posilniť pozíciu učiteľa v škole 2. Rozšíriť odborné vedomosti z najnovších trendov v strojárstve a automobilizme, informačných technológiách a multimediálnych zdrojov u pedagógov odborných predmetov. Vzhľadom k tomu, že takmer všetky študijné materiály používané v odborných predmetoch učitelia získavajú z internetu, od výrobcov a poskytovateľov služieb v nemeckom a anglickom jazyku, je potrebné, aby učitelia odborných predmetov absolvovali odborné kurzy jazyka s cieľom zlepšiť jazykové kompetencie 3. Zároveň je potrebné, aby učitelia jazykov získali aj kompetencie v oblasti metodiky výučby odbornej angličtiny, aby mohli odovzdávať svojim žiakom na hodinách aktuálne odborné vedomosti z oblasti strojárenstva, automobilového priemyslu, informatiky, podnikania a pripravili ich na výkon povolania a uplatniteľnosť na trhu práce 4. Zlepšovať riadenie školy tak, aby obstála v európskom priestore a mohla pripravovať žiakov pre slovenských i zahraničných zamestnávateľov Do projektu boli vybrané 4 kurzy - "English for IT", 26 dní - anglický jazykový kurz na informačné technológie, riadenie CNC strojov a metodiku ich vyučovania v angličtine - učiteľ odborných predmetov: Automatizácia strojárenskej výroby, Technické merania, Technológia montáži a opráv, Informačné a komunikačné technológie - "Education and New Technologies", 6 dní – odborný kurz o vzdelávaní a nových technológiách, pri využívaní multimediálnych a e-learningových zdrojov - učiteľ odborných predmetov Ekonomika, Podnikanie - "The Creative Classroom: Tools and Tips for Language Teachers (English or Other Languages)", 12 dní – jazykový kurz zameraný na využívanie inovatívnych metód v anglickom jazyku, používanie metódy CLIL - učiteľ anglického jazyka - "Intensive Course Plus 5 Management" pre stredné školy, 26 dní – nemecký jazykový kurz so zameraním na oblasť manažmentu, inovačných metód riadenia, osobitosti obchodných rokovaní v Nemecku a tvorby bilaterálnych zmlúv - riaditeľ školy a učiteľ odborných predmetov Realizovaním aktivity na štruktúrovanom kurze účastníci - získajú vedomosti z odbornej angličtiny zameranej na odvetvie svojej aprobácie - získajú vedomosti z metodiky výučby anglického jazyka metódou CLIL - získajú vedomosti a zručnosti z metodiky výučby žiakov na hodinách odborných predmetov a tým možnosti žiakov získavať informácií z internetu, zahraničnej literatúry - spoznajú metodiku a spôsoby výučby anglického jazyka na odborných predmetoch iných krajín od účastníkov kurzu a lektorov - zlepšia si jazykové a odborné kompetencie - účastník kurzu v Nemecku získa vedomosti z odbornej nemčiny, spozná inovatívne spôsoby riadenia, získa manažérske kompetencie na adaptáciu stratégie školy v rámci európskych trendov Dopad projektu - zlepšenie manažérskych kompetencií v oblasti riadenia, posilnenie vnútornej politiky školy, zvyšovanie kreditu školy - využitie získaných vedomostí a zručností účastníka projektu na zlepšenia výučby jazykov so zameraním na odbornú angličtinu, - vyučovanie anglického jazyka používaním metódy CLIL - prenos získaných skúseností z metodiky výučby na ostatných zamestnancov školy - získanie medzinárodných kontaktov, internacionalizácia výučby, rozvoj európskej dimenzie inštitúcie, vytvorenie partnerstiev - sebavedomejší zamestnanci s vyššou odbornou, jazykovou a projektovou spôsobilosťou - motivovaní učitelia pri implementácií nových metód počas vyučovacích hodín - prepojenosť odborného a jazykového vyučovania - učitelia a škola napredujú v profesionálnom rozvoji, čím sa zvyšuje úroveň vyučovania - žiaci sa budú učiť európskymi progresívnymi metódami, budú využívať informačné technológie, e-learning a multimediálne zdroje, stanú sa aktívnymi participientmi vzdelávania a užívatelia výsledkov v odbornej angličtine, ktorú potrebujú pri výkone odbornej praxe počas štúdia i pri získavaní práce a v zamestnaní, čím sa zvýši ich uplatniteľnosť na trhu práce v EÚ.
Koordinátor:SSOŠ Hliník nad Hronom
Hliník nad Hronom