Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotkni sa jazyka
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046088
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9645 €
Sumár projektu:Projekt vychádza z potreby prispôsobiť sa súčasným deťom, ktoré sú osobnosťami často s inými potrebami než boli deti v dávnejšej minulosti. Z toho pramení aj nevyhnutnosť meniť a adaptovať vyučovacie metódy, ktoré nielen idú s dobou, ale ich zručnosti sú pre dobu nepostrádateľné. Hlavným cieľom nášho projektu je načúvať potrebám deťom, viesť ich k rozvíjaniu komunikatívnych a sociálnych schopností, posilniť záujem a motiváciu k cudziemu jazyku. O to bude snaha predovšetkým prostredníctvom uplatňovania princípov zážitkovosti, hier, piesní a hádaniek, ktoré, veríme, prehĺbia tvorivé a následne aj kritické myslenie žiakov. Tým máme na mysli rozmýšľanie o jazyku ako o nástroji s presnou štruktúrou, ktorá sa premieta na všetkých úrovniach - fonetickej, sémantickej, syntaktickej a gramatickej. Projekt bude realizovaný šiestimi pedagogickými pracovníkmi, učiteľmi nášho inštitútu. Všetci spadajú do sekcie anglického jazyka a venujú sa výučbe detí vo veku 7-10 rokov, tínedžerov a dospievajúcich, ako aj dospelých. Zaujímajú sa o inovatívne metódy, v ich pozornosti je aj použitie autentických materiálov a iných alternatívnych metód. Aktivity, ktoré budú prebiehať možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvá zahrňuje komunikáciu, spätnú väzbu, diskusie a workshopy na vnútornej metodickej úrovni. Účastníci metodických kurzov budú získané znalosti šíriť medzi ostatnými učiteľmi inštitútu. Po niekoľkých workshopoch s uvedeným cieľom sa ráta aj s účasťou prizvaných hostí z programu Pilgrims. Druhá skupina predstavuje praktické prevedenie inovatívnych metód do praxe. Zaradená do projektu je aj akcia eTwinning a Joy of Reading. Projekt bude stavať na komunikatívnej metóde, zážitkovom učení a tzv. Total Physical Response. Pri všetkých technikách sa podčiarkuje spätná väzba a otvorená diskusia. Očakáva sa, že hlavným výsledkom bude efektívnejšie plánovanie hodín učiteľom a kvalitnejšia výuka, ako aj aktívna účasť žiaka na vzdelávacom procese, schopnosť lepšej komunikácie a podnietenie myslenia žiakov. Veríme, že uvedený projekt bude zdarne zrealizovaný a ocenený žiakmi vo forme nadobudnutia želaných schopností. Automaticky tým posilní úroveň vzdelanosti samotných učiteľov, ako aj žiakov a študentov na Slovensku.
Koordinátor:E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
Nitra