Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšovanie jazykových kompetencií učiteľov a zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046094
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:Kontext projeku s názvom "Zlepšovanie jazykových kompetencií učiteľov a zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka" je jazykové obohatenie, istejší ústný prejav, inováciu cudzojazyčnej edukácie, podpora tvorivosti a vyššej motivácie žiakov a skvalitnenie celkového postavenia učiteľa ako facilitátora anglického jazyka na hodinách. Cieľ projektu: zlepšenie didakticko-metodologických kompetencií frekventantov a vylepšenie jazykovej úrovne učiteľov. Zámerom školy je najmä využiť vzdelávanie svojich učiteľov v zahraničí na získanie skúseností, ktoré budú nápomocné pri výučbe žiakov, čo pomôže ku skvalitneniu samotného vyučovacieho procesu v oblasti cudzích jazykov. Prostredníctvom tohto projektu sa rozšíri aj medzinárodná spolupráca a podporí sa reputácia škola. Cieľ projektu vyplýva z "Plánu rozvoja školy" a z potreby: - ďalšieho vzdelávania sa pedagogických zamestnancov, - modernizácie a internacionalizácie vyučovania, - nadobudnutia nových skúseností, trendov, metód práce so žiakmi, - nových inovatívnych postupov práce so začlenenými žiakmi, - rozšírenia obzoru zúčastnených v oblasti pedagogickej práce, - získania nových metód využívania interaktívnych prostriedkov na hodinách jazykov, - zvyšovania kompetencií zamestnancov. Počet a profil účastníkov: formálnym výberom vedenie školy vybralo dve učiteľky, ktoré sú správne motivované, s chuťou sa neustále vzdelávať pre dobro svojich žiakov. Aktivity: dvojtýždňový kurz "súčasná angličtina", "kreativita v triede" - obidva zahŕňajú aktivity, ktoré sa venujú prehĺbeniu vedomostí učiteľov pri cudzojazyčnoam vzdelávacom procese. Aktivity sa venujú metodológii, ktoré budujú základ pre zefektívnenie vyučovacieho procesu, zlepšenie vychovnovzdelávacích výsledkov u žiakov a v neposlednej rade stratégie výučby žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Metodológia: koordinátorka projektu má na starosti komunikáciu s partnerskou školou, ktorá zabezpečí ubytovanie, samotnú realizáciu kurzu, cestovné poistenie a v prípade potreby transfer z letiska na miesto konania kurzu. Výsledky a dopad: efektívnejšie, kvalitnejšie a kreatívnejšie vyučovanie anglického jazyka na našej škole. Účastníci kurzov budú nadobudnuté skúsenosti zdieľať s ostatnými pedagogickými zamestnancami, aby aj oni mohli rozšíriť svoju databázu aktivít na hodinách a tak prispieť k spestreniu a spríjemneniu vyučovania a vyššej motivácii žiakov vzdelávať sa. Projekt by mal pomôcť spríjemniť a obohatiť vyučovanie nie len jazykov ale aj ostatných predmetov. Dlhodobý prínos: učitelia nadobudnuté skúsenosti a zručnosti dlhodobo využijú na svojich hodinách pre benefit svojich žiakov. Dôležitosť projektu spočíva v jeho zdieľaní - zdieľaní s kolegami, ktorí taktiež obohatia a rozšíria svoje kompetencie. Kvalitní učitelia = kvalitná škola.
Koordinátor:Základná škola Komenského 6
Stará Ľubovňa