Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIL and Creative Teaching Strategies
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046095
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12960 €
Sumár projektu:Predkladateľom projektu je Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci, ktorá plánuje do medzinárodnej mobility, ktorá bude v rámci projektu uskutočnená, zapojiť 5 učiteliek, 4 učiteľky anglického jazyka a jednu učiteľku odborných predmetov v anglickom jazyku. Učitelia sa zúčastnia na kurzoch: Using Technology for Teaching English; C.L.I.L. - Practical Methodology and Language; Teaching English with Minimal Resources; Creative Activities and Motivating Materials for the Secondary Classroom; Practical Methodology for Teaching English at Secondary Level. Učitelia vyučujú žiakov v odbore obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Učitelia vo vyučovaní odborných ekonomických predmetov ekonomika a právo, tovaroznalectvo a hospodárska korešpondencia využívajú metódu CLIL, aby posilnili vyučovanie anglického jazyka, bez ktorého je uplatnenie našich absolventov na európskom trhu práce nemožné. Preto je ďalej nevyhnutné, aby učitelia odborných predmetov získavali a prehlbovali si ďalšie vedomosti a kompetencie, nadobúdali jazykové zručnosti práve prostredníctvom mobilít - účasťou na vzdelávacích aktivitách zameraných na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby v danom odbore. A taktiež, aby výstupy z projektu mohli pretaviť do zostavovania príručiek a metodických materiálov a pomôcok so zámerom zvýšenia motivácie žiakov o učenie sa daného predmetu. Takisto aj učitelia cudzích jazykov potrebujú tiež neustále rozširovať svoje horizonty v oblasti efektívnych metód vyučovania, využívania IKT vo vyučovaní, a to vzhľadom na skutočnosť, že žiaci bilingválneho štúdia od roku 2017 maturujú z cudzieho jazyka na jazykovej úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Preto je nevyhnutné, aby učitelia cudzích jazykov vedeli adekvátne pripraviť našich žiakov na zvládnutie takejto vysokej jazykovej úrovne v oblasti vedomostí, zručností - čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie v cudzom jazyku - sociálnych a interkultúrnych kompetencií - poznanie a akceptácia kultúrnej rozmanitosti. Posilnením odbornej a jazykovej stránky budú tak učitelia schopní lepšie pripraviť žiakov orientovať sa na trhu práce a a aby absolventi vedeli adekvátne reagovať na zmeny trhu práce. Účasť na kurzochje plánovaná v mesiacoch august 2018 a november 2018 prostredníctvom organizácie InterEducation IEI Ltd v anglických mestách Southampton, Colchester. V budúcnosti škola plánuje pokračovať v spolupráci s hostiteľskej organizáciou InterEducation IEI Ltd.
Koordinátor:Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Čadca