Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S technológiami na ceste k lepším zajtrajškom
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046097
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16560 €
Sumár projektu:Základná škola Martinská je výchovo-vzdelávacia inštitúcia zameraná na výučbu cudzích jazykov a športu. Naším cieľom je zmodernizovať i inovovať školu a tak ju viac priblížiť žiakom, osvojiť si nové vyučovacie metódy, ktoré by boli vhodne aj pre žiakov so špeciálno-edukačnými potrebami. Uvedený cieľ sme začali napĺňať materiálnym zabezpečením školy, najmä informačno-komunikačnými technológiami. Ich plné naplnenie by sme chceli dosiahnuť i odbornou prípravou zamestnancov na zahraničných školeniach. Zároveň je našou snahou prepojiť poznatky získané v jednotlivých mobilít s ostatnými vyučovacími predmetmi, ale i s reálnym životom. Ciele: 1. Rozvíjať odborné kompetencie zamestnancov, najmä v oblasti využívania informačno-kominukačných technológií 2. Vedieť využiť a vytvoriť nové vyučovacie metódy. 3. Získať a pochopiť multikultúru krajiny. 4. Rozvíjať odborné kompetencie pri príprave učebných materiálov pre deti so špeciálnymi-výchovno vzdelávacími potrebami. Na mobilite sa zúčastní 6 účastníkov, ktorí sa od seba navzájom odlišujú dĺžkou odbornej praxe, vekom i praktickými skúsenosťami, ktorí si jej absolvovaním zlepšia: - odborné kompetencie a komunikačné schopnosti, - získajú a vymenia si nové skúsenosti, - naučia sa vnímať multikultúru krajiny, - naučia sa využívať a vytvárať interaktívne a online cvičenia, - naučia sa vytvárať odborné materiály pre deti so špeciálnymi edukačnými potrebami - zlepšia svoje kreatívne myslenie, - rozšíria svoje vedomosti o nových softvéroch, aplikáciách a apkách v rámci vzdelávania. Každý účastník v projekte má svoj cieľ a úlohu. Očakávame, že účastníci naplno implementujú nadobudnuté vedomosti do vyučovacieho procesu, budú pracovať efektívnejšie, čo sa pozitívne prejaví priamo na vyučovacích hodinách. Zároveň od účastníkov jednotlivých mobilít očakávame splnenie úloh v hlavných aktivitách po projekte a to: - Deň otvorených dverí - využitie informačno-komunikačných technológia, prezentácia vyučovacích metód a cvičení zameraných na pomoc deťom so špeciálnymi-edukačnými potrebami - Shakespeare´s Day - nové inovatívne metódy vyučovania, - Olympiáda v anglickom jazyku - využite poznatkov pre vytvorenie online testov a úloh, - Európsky deň jazykov - využitie poznatkov z multikultúry krajiny i informačno-komunikačné technológie pri príprave a prezentácii projektov - Medzinárodná spolupráca - využitie jazykových zručností všetkých účastníkov v rámci mobility a využitie informačno-komunikačných technológií na zvýšenie kvality jednotlivých projektov - krúžková činnosť - vytvorenie atraktívnych krúžkov pre deti, kde môžu prepojiť učenie sa cudzieho jazyka s informačno-komunikačnými technológiami i reálnym životom. Účastníci budú po absolvovaní mobility informovať a odovzdávať poznatky iným učiteľom formou otvorených hodín, diskusii, seminárov, súťaží, stretnutí členov Metodických orgánov v meste Žilina a stretnutí riaditeľov škôl v Žiline. Zároveň budú o svojom štúdiu a aktivitách informovať aj širokú verejnosť na web stránkach, či vo forme článkov do novín. Z krátkodobého hľadiska si účastníci rozšíria komunikačné zručnosti a nadobudnú nové vedomosti pre aplikáciu vo vyučovacom procese. Z dlhodobého hľadiska môžu nadobudnuté vedomosti využiť pri zahraničnej partnerskej spolupráci, ktorú plánuje škola naďalej rozširovať.
Koordinátor:Základná škola, Martinská 20, Žilina 01008
Žilina