Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dajme škole nový rozmer
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046113
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11645 €
Sumár projektu:POZADINE PROJEKTU: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi kladie dôraz na jazykovú prípravu študentov štúdijných aj učebných odborov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú národných a medzinárodných súťaží ako aj medzinárodných stáži v rámci Mobilít. Prioritou našej školy je hlavne zvýšenie zamestnateľnosti našich žiakov na domácom aj európskom pracovnom trhu, keďže Prievidzský okres patrí medzi regióny s najvyššou nezamestnanosťou absolventov stredných škôl v rámci Trenčianskeho kraja. Zvyšovanie kľúčových kompetencií všetkých učiteľov je dôležité pre dosiahnutie stanovených cieľov a prispieva k rozvoju školy. Naši učitelia zabezpečujú vzdelávanie širokej škále žiakov, medzi ktorými sú aj žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami. Učitelia týmto žiakom musia vychádzať v ústrety prostredníctvom vytvárania a prispôsobovania vzdelávacej skúsenosti tak, aby sa aj oni dokázali zapojiť do medzinárodných projektov typu Mobilít a pripraviť ich na budúce povolanie v podmienkach konkurenčného prostredia Európskeho trhu práce. PLÁNOVANÉ MOBILITY: V rámci nášho projektu sme naplánovali vzdelávacie aktivity, ktoré boli prerokované s partnerskými organizáciami v súhlasných listoch . Výberom jednotlivých mobilít chceme prispieť k skvalitneniu odborného vzdelávania, zlepšiť prácu pedagogických zamestnancov, zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu. Implementáciou výstupov projektu do praxe našej školy chceme rozvíjať životné zručnosti našich študentov, stimulovať ich kreativitu a podnikavosť čo je dôležité pre ich uplatnenie na domácom aj európskom trhu práce. Učitelia sa zúčastnia nasledovných mobilít: 1. Štrukturované kurzy : Moderné technológie vo vyučovaní - Cambridge, Spojené Kráľovstvo, Kreativita v triede - Cambridge, Spojené Kráľovstvo, Duálne vzdelávanie - Bologna, Taliansko, 2. Job shadowing - Hospitácia: Daugavpils, Lotyšsko. POČET A PROFIL ÚČASTNÍKOV : Projektu sa zúčastnia 5 zamestnanci školy - učitelia cudzích jazykov (3 za anglický jazyk a 1 za nemecký jazyk) a výchovná poradkyňa. Pôjde o aktívnych pedagógov sekundárneho vzdelávania s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú. Všetci majú požadované jazykové znalosti. Boli selektovaní podľa vopred stanovených kritérií výberovou komisiou. Hlavnou požiadavkou bola motivácia, schopnosti posunúť získané zručnosti ďalším zamestnancom, chuť zapájať sa do medzinárodných projektov, aktívne sa zapájať do reforiem školy, ktoré vedú k skvalitneniu výučby. HLAVNÉ CIELE projektu budú: 1.Z HĽADISKA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY: - zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania na našej škole a prehĺbiť prepojenie vzťahu zamestnávateľ - stredná škola - žiak a tým výrazne zvýšiť zamestnanosť absolventov našej SOŠ, - pomocou nových metód, foriem, materiálov a IKT technológií získať nadstavbu k existujúcemu portfóliu učebníc anglického a nemeckého jazyka. 2. Z HĽADISKA MEDZINÁRODNEJ OTVORENOSTI ŠKOLY: - akceptovanie a prijímanie rôznych vyučovacích techník z európskych krajín inšpirácie v súlade so slovenskými normami , odhaľovanie európskych hodnôt, porovnanie a začleňovanie týchto vyučovacích techník do nášho vzdelávacieho programu a tým zvýšiť úroveň vyučovania na našej škole, - vytvorenie siete medzinárodných partnerských inštitúcií s cieľom projektovej spolupráce, výmeny skúseností a osvedčených postupov. 3. Z HĽADISKA OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV : - zvýšenie kvality vo výučbe prostredníctvom zvýšenia kvalifikácie učiteľov pri príprave študentov pre prax a praktický život, - podporiť motiváciu zamestnancov v zapájaní sa do ďalších projektov, odborných súťaží, ktoré budú zamerané na prepojenie teórie s praxou, - podporiť sebavedomie učiteľov a tým podporovať rozvoj kvalitného celoživotného vzdelávania, METODOLÓGIA PROJEKTU: 1. Informovanosť o podmienkach účasti v pripravovanom projekte 2. férová selekcia podľa vopred stanovených transparentných pravidiel 3. predregistrácia kurzov 4. kultúrna a pedagogická príprava 5. príprava mobilít 6. samotná mobilita - absolvovanie kurzov a job shadowingu 7. hodnotenie mobilít účastníkmi vo všetkých oblastiach 8. diseminácia - prostredníctvom školskej web stránky, porád pre ostatných pedagogických zamestnancov, lokálnej TV, otvorených hodín pre rodičov, odborných príspevkov do miestnej tlače a na www. TSK) DOPAD A PRÍNOS: Kvalifikovaní, odborne zdatní učitelia získajú nové zručnosti, kompetencie, oboznámia sa s novými metódami a formami, čo povedie k celkovej modernizácii výučby na škole. Takisto získame medzinárodné kontakty a partnerov pre budúce projekty. Kvalita školy, kvalita pedagogických pracovníkov, kvalita vzdelávacieho procesu a možnosť uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce sú tými najlepšími ukazovateľmi rozvoja školy. Profitovať budú všetci - učitelia, žiaci,okolie!
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Prievidza