Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bez bariér
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046116
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9645 €
Sumár projektu: Základná škola v Gelnici je jedinou plnoorganizovanou základnou školou v našom meste. V školskom roku 2017/2018 máme 25 tried od 0-tého až po 9. ročník s počtom žiakov 518. Z celkového počtu žiakov je 43 žiakov so zdravotným znevýhodnením a 73 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pedagogickí zamestnanci školy sa aktívne zapájajú do dostupných vzdelávacích aktivít, aby skvalitnili svoje profesijné kompetencie. Dlhodobou stratégiou rozvoja našej školy je, aby bola modernou, angažovanou, otvorenou a predovšetkým inkluzívnou inštitúciou. V súčasnosti prebieha na našej škole projekt “Tri prúty“ spolufinancovaný z ESF z operačného programu Ľudské zdroje so špecifickým cieľom zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Chceme vytvoriť predpoklady pre dobré uplatnenie našich žiakov v štúdiu na stredných školách, v rôznych pracovných odboroch, a následne pre ich plné začlenenie do modernej európskej spoločnosti. Kvalitu vzdelávania môžeme dosiahnuť iba cez kvalitných pedagógov, preto motivujeme učiteľov k celoživotnému vzdelávaniu, podporujeme ich profesijný a odborný rast. Cieľom nášho projektu „Bez bariér“ je inovovať výučbu jazykov, kontinuálne zabezpečovať efektívne a zároveň pre žiakov zaujímavé vzdelávanie. V edukačnom procese využívať moderné metódy na odstránenie jazykových bariér. Mobilít sa zúčastnia tri učiteľky. Dve vyučujúce anglický jazyk na 1. stupni ZŠ. Jedna, ktorá ovláda anglický jazyk z pobytu v zahraničí a v budúcom období bude koordinátorkou na našej škole pre projekt eTwinning- zameraný na partnerstvo škôl v Európe. Na odbornej stáži si zdokonalia svoje komunikačné a didaktické kompetencie. Osvoja si moderné vyučovacie metódy, formy a stratégie vzdelávania, naučia sa využívať možnosti IKT pri osvojovaní jazyka, nadviažu medzinárodné kontakty pre budúce partnerstvá. Následne využijú svoj odborný potenciál v každodennom vyučovacom procese, v sprostredkovaní nadobudnutých skúseností kolegom. Výsledky projektu odskúšané v praxi zapracujeme do Školského vzdelávacieho programu (curriculum). Dobré skúsenosti a výsledky projektu budeme šíriť prostredníctvom školských aktivít pre rodičov, prezentácie projektu na porade riaditeľov školského úradu, webu a tlače. Veríme, že konečným výsledkom bude výučba jazykov v tvorivom pracovnom prostredí, s motivovanými a úspešnými žiakmi a učiteľmi.
Koordinátor:Základná škola Hlavná 121 Gelnica
Gelnica