Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učenie sa a využívanie nových metód a technológii vo vyučovaní
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046132
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16075 €
Sumár projektu:ZŠ s MŠ Rosina je štátna plno-organizovaná škola s právnou subjektivitou, založená v r.1967. Vo výchovno-vzdelávacom procese kladieme dôraz na budovanie kľúčových kompetencii žiakov so zameraním na objavné vyučovanie podporujúce kritické myslenie žiakov a podporou tvorivých činností dokazujúcich využitie vedomostí priamo v praxi pri riešení praktických úloh a projektov . Na našej škole sa zameriavame na rozvoj jazykovej gramotnosti vyučovaním cudzích jazykov. Európsky plán rozvoja ZŠ s MŠ v Rosine vychádza z technických predmetov ,z teórie tvorivo humanistickej výchovy a vzdelávania s dôrazom na kognitívny rozvoj osobnosti s využitím tvorivého potenciálu detí, žiakov a učiteľov. Z programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus + a Európskej stratégie 2020. Zameriava sa na internecionalizáciu vyučovania cudzích jazykov. Kladie dôraz na možnosti uplatňovania nových progresívnych foriem a metód zavádzaním netradičných alternatívnych koncepcií (projektové vyučovanie , tvorivé vyučovanie, integrované tematické vyučovanie, kooperatívne vyučovanie) do výchovno-vzdelávacieho procesu s rešpektovaním individuálnych zvláštností, schopností a zručností žiakov s podporou rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami učenia a správania, ako aj rozvojom talentovaných detí a žiakov. Z hľadiska potreby zvyšovania kvality a internacionalizácie našej školy sme si stanovili v rámci Európskeho plánu rozvoja školy niekoľko cieľov: - skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy, a to najmä aplikáciou kreatívnych, moderných a efektívnych vyučovacích metód, ktoré prispievajú k rozvoju tvorivého myslenia, komunikačných schopností a motivácie žiakov - zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru a školského špeciálneho pedagóga - vychovávať aktívneho, sebavedomého, ale ohľaduplného žiaka, ktorý dokáže svoje názory vyjadriť a zdôvodniť a to nielen v materinskom jazyku, ale aspoň v jednom cudzom jazyku - rozvíjať spoluprácu v rámci krajín EÚ Na naplnenie stanovených cieľov sme sa rozhodli zúčastniť tohto projektu, a tým zvýšiť jazykové a odborné kompetencie učiteľov anglického jazyka účasťou na vzdelávacích kurzoch pre učiteľov vo Veľkej Británii. Implementáciou získaných poznatkov by sme zvýšili odbornosť pedagógov, skvalitnili výučbu anglického jazyka a motiváciu žiakov. Kurzov sa zúčastní 5 vybratých zamestnancov. Pre jednotlivé účastníčky sme vybrali 5 rôznych kurzov pre učiteľov na Univerzite v Cambridge, ktoré poskytuje škola Bell. 1. Bringing British culture to life 2. Creativity in the classroom 3. Language and Methodology Refresher (Young Learners - ages 6-12) 4. Educational Technology Today 5. Language and Methodology Refresher (Secondary/Adult) Cieľom projektu je: - inovácia výučby anglického jazyka v našej škole prostredníctvom moderných, kreatívnych, efektívnych a motivujúcich metód, aktivít a foriem práce - rozvoj komunikačných kompetencií našich žiakov a učiteľov - získať nové postupy, nápady, praktické zručnosti pri práci so žiakmi s poruchami učenia - spoznávanie kultúry iných európskych krajín Po absolvovaní mobilitných aktivít budú vyslané učiteľky implementovať získané poznatky do vyučovacieho procesu, mimoškolských aktivít a do školského vzdelávacieho programu a poznatky ďalej šíriť prostredníctvom otvorených hodín, seminárov pre učiteľov našej školy a aj ostatných učiteľov a príspevkov na odborných pedagogických web stránkach, v našom školskom časopise a na školskej web stránke. Účasť vybraných pedagogických zamestnancov na tomto projekte by pomohla našej organizácii naplniť svoj cieľ skvalitniť a inovovať výučbu anglického jazyka ako aj získať nové poznatky, postupy, nápady, praktické zručnosti , čím by sa zvýšil kredit našej základnej školy, a tým by sme zvýšili svoju konkurencieschopnosť pri prijímaní nových žiakov. Taktiež by sa nám otvoril väčší priestor pre spoluprácu so školami z krajín Európskej únie.
Koordinátor:Základná škola
Žilina