Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality školy v oblasti výučby cudzích jazykov a klímy školy
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046137
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5005 €
Sumár projektu:Cudzie jazyky, mezi nimi aj angličtina ako druhý cudzí jazyk, patria na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici medzi profilové vyučovacie predmety. Súčasné meniace sa spoločenské pomery a kultúrna klíma spôsobujú zmeny aj vo vývoji anglického jazyka, preto je potrebné, aby vyučujúci sledovali nové trendy v tejto oblasti. Cieľom projektu je zefektívniť výučbu a aktualizovať obsah výučby anglického jazyka, čo chceme dosiahnuť získaním poznatkov o nových stratégiách a technikách výučby a o zmenách v oblasti anglickej gramatiky, výslovnosti a slovnej zásoby používanej v súčasnosti. K tomuto má slúžiť absolvovanie štrukturovaného kurzu "Contemporary English" vyučujúcou anglického jazyka a následné workshopy zorganizované pre všetkých vyučujúcich cudzích jazykov na škole. Na základe týchto aktivít predpokladáme zvýšenie didaktických a metodologických kompetencií vyučujúcich cudzích jazykov, čo bude reflektované v zefektívnení procesu výučby a následne sa prejaví vo väčšej zaangažovanosti študentov pri štúdia jazyka a v zlepšení ich jazykových zručností. Naša škola sa snaží nielen odovzdať študentom kvalitné vedomosti, ale taktiež zabezpečiť im vhodné podmienky pre štúdium a pocit bezpečia na škole, preto ďalším cieľom nášho projektu je zlepšiť klímu školy, čo chceme dosiahnuť zefektívnením procesu prevencie šikany, ako aj prácou so študentmi pri zvyšovaní ich povedomia o rizikách a dôsledkoch šikany. Po absolvovaním kurzu ,,Preventing Bullying in primary and secondary schools" očakávame zvýšenie kompetencie školského psychológa v oblasti prevencie nežiadúcich javov na škole a ich eliminácie. Taktiež vnímame ako užitočné mať po absolvovaní daného kurzu možnosť zdieľať nadobudnuté poznatky a skúsenosti s ostatnými pedagógmi na škole. Pri práci so študentmi sa absolvovanie daného kurzu môže prejaviť vo forme osvojovania si nových stratégií a inovatívnych metód efektívnych pri zvládaní situácie šikany. Našim cieľom je po absolvovaní projektu viesť s pedagógmi aj so študentmi otvorený dialóg o možných rizikách a dôsledkoch šikany, ako aj o vzájomnej tolerancii odlišností medzi študentmi a pedagógmi. Z dlhodobého hľadiska vnímame ako veľký prínos projektu zvýšenie kvality vo výučbeanglického jazyka, a taktiež podpora prevencie šikany na našej škole. Účastníkmi mobility sú Dagmar Čemová, učiteľka anglického jazyka a vedúca predmetovej komisie, a školská psychologička Katarína Medzihorská.
Koordinátor:Gymnázium Mikuláša Kováča
Banská Bystrica