Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minútová motivácia
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046163
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3770 €
Sumár projektu:Projekt : Minútová motivácia Názov projektu vyplýva z tajomstva stanovovania si minútového cieľa na základe vnútornej alebo vonkajšej motivácie. Minútu trvá prečítať si svoj cieľ motivácie, stotožniť sa s ním a urobiť sebareflexiu. Vychádzame zo súčasných praktických skúseností získaných v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu stredoškolskej mládeže. Ak chceme vychovať ľudí pre nastávajúcu vzdelanostnú spoločnosť, v ktorej život sa má stať učením sa a učenie sa životom, potom nesťažujme život študujúcim, ale naučme ich tak učiť sa v živote, aby získali kvalitné vzdelanie. Neznamená to, že bezdôvodne poľavíme v náročnosti učenia sa a života, ale usmerníme žiakov v učení sa, aby sami dokázali svoj život kvalitne prežiť. Aby sme tento cieľ dokázali kvalitne naplniť, rozhodli sme v tomto projekte vzdelávať učiteľov a sústrediť sa na dve strategické úlohy: 1. Jazykové vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy (nie jazykárov) v anglickom jazyku a 2. Zvyšovanie učiteľských kompetencií soft skills pedagogických zamestnancov školy - konkrétne motivácia žiakov. Účastníci projektu: Na základe vnútornej motivácie sa učitelia rozhodli aktívne zúčastniť kurzov z dôvodu sebavzdelávania s cieľom naplniť strategický rámec školy. Výber kurzov vznikol podľa potrieb účastníkov. Učitelia si vybrali kurzy samostatne a to ZLEPŠENIE ZNALOSTI ANGLICKÉHO JAZYKA a POSILNENIE MOTIVAČNÝCH STRATÉGIÍ V SÚČASNEJ TRIEDE. Napriek tomu, že sme vybrali rovnaké kurzy pre účastníkov, učitelia budú zaradení do rôznych skupín z dôvodu úrovne anglického jazyka. Partnerská organizácia AEF Maksima Split, Chorvátsko. Projekt je rozdelení do týchto fáz: 1. online anglický jazykový kurz účastníkov projektu : https://erasmusplusols.eu/online-language-courses/, 2. prípravná fáza účastníkov projektu, 3. účasť a absolvovanie kurzu : 14.-20.októbra 2018 sa 2 účastníci zúčastnia kurzu ZLEPŠENIE ZNALOSTI ANGLICKÉHO JAZYKA a 2 účastníci kurzu POSILNENIE MOTIVAČNÝCH STRATÉGIÍ V SÚČASNEJ TRIEDE. 4. Diseminácia projektu 1.časť - workshop pre učiteľov školy a workshop pre účastníkov celoslovenskej učiteľskej konferencie UĆÍME PRE ŽIVOT 2019, 5. účasť a absolvovanie kurzu : marec 2019 podľa vlastného výberu, 6. Diseminácia projektu 2.časť, 7. záverečné vyhodnotenie projektu. Priamy dopad na účastníkov : • Podpora profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania prostredníctvom inovatívnych a praktických zručností, • Výmena skúseností medzi pedagógmi v Európe, • Prispôsobenie sa špecifickým potrebám účastníkov v zavádzaní nových techník a zručností, • Zlepšenie anglických jazykových schopností účastníkov, • Implementovanie zručností u žiakov, • rozšírenie vlastnej európskej siete kontaktov. Diseminácia projektu: 1. Informácie o projekte a jeho realizácii : - priebežne na projektových stretnutiach manažmentu školy, Rade školy, - Web stránke školy: www.szspp.sk, 2. Workshopy : - 2 workshopy pre učiteľov školy, - 1 workshop na tému techniky motivácie žiakov pre účastníkov celoslovenskej učiteľskej konferencie Učíme pre život 2019, 3.Využitie techník motivácie žiakov sa stane súčasťou vyučovacieho procesu, 4. Analýza dotazníka na záver projektu, 5. Na základe absolvovaných kurzov v rámci projektu budú spracované návody a učebné materiály, pomocou ktorých si môžu ďalší učitelia zlepšiť svoju pedagogickú prax a vyskúšať nové metódy. Okrem toho bude zverejnená metodológia workshopov popísaných v bode 4. Materiály budú publikované na stránke SEG. Masmédia, ktoré sa podieľajú na diseminácii : školský časopis Fonendoskop, Učiteľské noviny a časopis Dobrá škola. Cieľové skupiny: - účastníci celoslovenskej konferencie Učíme pre život 2019, - žiaci SZŠ Poprad, - učitelia SZŠ Poprad. Prečo práve toto zameranie projektu? Kompetencie sú v súčasnosti nevyhnutným predpokladom uplatnenia jednotlivca v spoločnosti, v osobnom živote i na trhu práce. V rámci projektu sú vybrané dve kompetencie, ktorých rozvoj je považovaný za prioritný: 1. komunikácia vo svetových jazykoch – znalosť cudzích jazykov otvára jednotlivcovi cestu za novým poznaním, ale aj za novými pracovnými možnosťami; jazyková výbava jednotlivca sa postupne stala povinnou súčasťou takmer každej kvalifikácie; 2. soft skills - označujú zručnosti, ktoré pomôžu jednotlivcovi nielen v profesijnom ale aj osobnostnom raste. V rámci soft skills sme sa zamerali na motivačné stratégie.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Poprad