Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prvý krok k inakosti
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046166
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:Projekt "Prvý krok k inakosti" bol vytvorený pre učiteľov Základnej školy s materskou školou na Komenského ulici v Poprade ako odpoveď na každodenné hľadanie prostriedkov, pomocou ktorých by sa oživil vyučovací proces a škola bola úspešnou na súčasnom trhu základných škôl v meste Poprad. Pedagógovia zapojení do projektu ( pedagógovia so znalosťou anglického jazyka ) považujú za potrebné zvýšiť svoj profesijný rast prehĺbením a zdokonalením svojich jazykových zručností pobytom v krajine, v ktorej sa daným jazykom hovorí. Zúčastnia sa jazykových kurzov v Spojenom kráľovstve - Angličtina na základnej škole a CLIL. Zlepšenie jazykových, digitálnych a komunikačných schopností umožní využívať inovatívne metódy vo výuke anglického jazyka na 1. stupni základnej školy ( primárne vzdelávanie ) a využitia CLIL metódy na 2. stupni základnej školy ( nižšie sekundárne vzdelávanie ) a jej následného zavádzania v praxi, vo výučbe a učení anglického jazyka prostredníctvom prírodovedných predmetov ( na začiatku v predmetoch matematika a biológia ). Takýmto spôsobom sa prepojí spolupráca medzipredmetových komisií a zvýši sa kvalifikovanosť pedagógov. Pre všetkých je tiež dôležité oboznámiť sa s najnovšími metodologickými a didaktickými metódami vyučovania, ktoré smerujú k vytváraniu inovatívnych osnov a tvorbe vzdelávacích programov. Očakávame, že účastníci mobilít získajú nové skúsenosti a poznatky, o ktoré sa podelia po návrate s ostatnými pedagógmi a získané vedomosti sa uplatnia pri inovácii Školského vzdelávacieho programu a Inovovaného Školského vzdelávacieho programu, čím sa zároveň skvalitní výuka žiakov. Ako pomôcku pre ostatných pedagógov školy pripravia metodické materiály a pracovné listy využiteľné v ďalšej praxi. Dôležité je aj získavanie medzinárodných kontaktov pre našu školu, ktoré sa následne môžu využiť pri tvorbe medzinárodných projektov prostredníctvom eTwinningu, čo môže smerovať k zvýšeniu schopnosti žiakov komunikovať v anglickom jazyku v rôznych sférach každodenného života. Hlavnou úlohou projektu je napĺňať vízie školy, zvýšiť efektívnosť výuky anglického jazyka, rozvíjať jazykové kompetencie učiteľov aj žiakov a zviditeľniť školu nielen na území mesta.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Komenského 587/15, Poprad
Poprad