Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing teaching skills
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046210
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu: Základná škola Jána Vojtaššáka je štátna plno-organizovaná škola s právnou subjektivitou. Je zapojená so projektov: - Erasmus plus - mobilita učiacich sa zamestnancov, Pilgrims, začiatok projektu 9.7.2018 - E-twinning - Young people today, začiatok projektu apríl 2017 - E-twinning - Easter time, začiatok projektu apríl 2017 - V základnej škole úspešnejší - Ekoalarm - IT- AKADÉMIA - vzdelávanie pre 21. storočie - Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách - Digitalálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Infovek Účasťou v týchto projektoch sa zvýšili odborné, jazykové a IKT zručnosti učiteľov aj žiakov. Naše strategické ciele školy sú: - skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy, ato najmä aplikáciou kreatívnych, moderných a efektívnych vyučovacích metód, ktoré prispievajú k rozvoju tvorivého myslenia, komunikačnuch schopností a motivácie žiakov, - zabezpečiť vysokú odbornosť pedagogického zboru, - vychovávať aktívneho, sebavedomého, ale ohľaduplného žiaka, ktorý dokáže svoje názory vyjadriť a zdôvodniť a to nielen v materinskom jazyku, ale aspoň v jednom cudzom jazyku, - rozvíjať spoluprácu v rámci krajín EÚ. Cieľom projektu je: - inovácia výučby anglického jazyka v našej škole prostredníctvom moderných, kreatívnych, efektívnych a motivujúcich metód, aktivít a foriem práce, - rozvoj komunikačných kompetencií našich žiakov a učiteľov, - získať nové postupy, nápady, praktické zručnosti pri práci so žiakmi, - spoznávanie kultúry iných európskych krajín. Na naplnenie stanovených cieľov sme sa rozhodli zúčastniť tohto projektu a tým zvýšiť jazykové a odobrné kompetencie učiteľov anglického jazyka účasťou na vzdelávacích kurzoch pre učiteľov na Malte. Projektu sa zúčastnia: 1. Mgr. Veronika Murínová - učiteľka anglického jazyka a literatúry a chémie pre 2. stupeň ZŠ 2. Mgr. Daniela Klokočíková - učiteľka anglického jazyka a literatúry pre 1. a 2. stupeň ZŠ Vybrali sme si nasledovné kurzy, ktorých aktivity sú vhodné pre učitteľov a budú prebiehať na ETI Malta –ESE Building ,Paceville Avenue, St.Julian’s STJ 3103 –MALTA. 1. Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised - Mgr. Veronika Murínová - tento kurz ponúka príležitosť na zlepšenie angličtiny a zároveň možnosti vyučovania anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Taktiež ponúka príležitosť reálnej praxe anglického jazyka. 2. The Playground Classroom, Language Teaching Methodology for Primary School - Mgr. Daniela Klokočíková - tento kurz ponúka niekoľko alternatívnych aktivít, stratégií a prístupov k vyučovaniu a učeniu sa anglického jazyka. Po absolvovaní kurzu sa z učiteľa môže stať kreatívnejší pedagóg vo vyučovaní anglického jazyka, spôsosobilejší, sebavedomejší v komunikácii v anglickom jazyku. Prínos pre našu školu bude: - Modernizácia a internacionalizácia výučby anglického jazyka - Zavádzanie nových zážitkov a trendov vo výučbe anglického jazyka - Aplikovanie kreatívnych, moderných a efektívnych vyučovacích metód - Zvyšovanie profesionality pedagógov a tým zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu - Publikovanie na internetovej stránke našej školy - Spolupráca s inými školami z krajín EÚ - Zlepšenie kvality a úrovne jazyka našich žiakov na našej škole - Pozitívne interakcie medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. - Využívanie vedomostí a skúsenosti podobných projektov - Nadväzovanie nových kontaktov s učiteľmi z iných európskych krajín - Rozvoj jazykových znalostí a odborných schopností, osobného a profesionálneho rozvoja našich učiteľov - Modernizácia hodín anglického jazyka - Zvýšenie motivácie pre výučbu anglického jazyka - Príprava žiakaov používať angličtinu mimo školy, byť schopným pracovať alebo žiť v anglicky hovoriacich krajinách
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967
Zákamenné