Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Be a social and professional school with the help of Erasmus+
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046213
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21730 €
Sumár projektu:Aj tento projekt znamenal pre nás hodiny, dni, týždne práce, častých diskusií, konzultácii. Otvárali sa nám stále nové a nové potreby školy, výzvy, do ktorých sme sa chceli pustiť. Tento projekt je tiež výzvou. Výzvou ukázať, že aj napriek tomu, že učíme na škole starej 120 rokov, máme ambície a chuť púšťať sa do nových projektov, otvárať sa svetu, medzinárodnej spolupráci, že chceme aj takto zvyšovať vedomosti, zručnosti, kompetencie našich učiteľov, manažmentu a chceme byť lepšími učiteľmi našim študentom. Pripravujeme sa na otvorenie nového trojročného štúdijného odboru - 6310 Q - Vyššia odborné štúdium so zameraním sa na Financie. VOŠ má mať bližšie k trhu práce a to hlavne z dôvodu posilnenia praxe v jednotlivých ročníkoch. Vedenie školy je v rokovaní so zamestnávateľmi o formách spolupráce. Škola rieši zásadné otázky súvisiace so vzdelávacím programom nového odboru, s personálnym zabezpečením, marketingovými aktivitami s cieľom informovať o odbore,o možnostiach, ktoré ponúka. Týmto projektom nadväzujeme na projekt v sektore OVP z minulého roka , na základe ktorého 3 členovia manažmentu boli v septembri 2017 na Job shadowing v partnerskej VOŠ v Ostrave. Ich skúsenosti z Ostravy chceme doplniť o nové skúsenosti. Potrebujeme zvýšiť jazykové kompetencie vedenia školy, aby boli samostatnejší v komunikácii so zástupcami zahr. firiem pri nadväzovaní spolupráce, aby sa mohli zúčastňovať odborných mobilít, rozumeli mailom a zmluvám prichádzajúcim od partnerských škôl v zahraničí. Obaja idú na dvojtýždňové intenzívne kurzy na rôzne miesta a v rôznych termínoch, aby sa nenarušil chod školy a zároveň komunikovali čo najviac v anglickom jazyku. V novom odbore Financie potrebujeme zabezpečiť učiteľov odborných predmetov s potenciálom učiť aj bilingválne (v prípade záujmu zo strany študentov) a vypracovať učebné osnovy. Kurz Corporate Finance pomôže učiteľovi odborných predmetov, ktorý učí bilingválne podnikovú ekonomiku už 6.rok, zvýšiť zručnosti jazykové odborné, zároveň aj získať zručnosti pri výučbe financií, ktorým sa pri doterajšej výučbe venovalo málo priestoru. Veľký význam pripisujeme novozískaným zručnostiam v metodológii výučby predmetu, ktorý sa na prvý pohľad zdá náročný a metodologicky nezaujímavý. Podnikanie je naopak, obľúbená časť ekonomiky. Bude sa vyučovať na VOŠ, preto vznikla potreba preradenia 2 vyučujúcich z nebilingválnych odboroch, kde ich je zbytočne veľa na bilingválny odbor, a odbor VOŠ. Trvalo dlho, kým niekto nabral odvahu a prijal výzvu, zdokonalenia sa v jazyku, absolvovania štátnej jazykovej skúšky a výučby v bilingválnom odbore. Práve tento projekt dal malý impulz, zúčastniť sa dvojtýždňového kurzu podnikania a prejsť na biling. odbor v prípade jedného učiteľa na biling. aj VOŠ odbor v prípade druhého. Tieto mobility sme zámerne zvolili v júlovom termíne, aby ešte v auguste bol priestor na implementáciu skúseností a úpravu uč. osnov. Už niekoľko rokov sa snažíme umožniť študentom duálne vzdelávanie. VOŠ má k tomu blízko, ale stále zápasíme s problémom nájsť vhodných partnerov zo strany firiem na spoluprácu. Učiteľ, kt. absolvuje kurz Duálneho vzdelávania bude poverený prípravou a rokovaním so zamestnávateľmi, pri prechode na duál. Nebránime sa ani spolupráci so zahraničnou firmou. Možno práve mobilita, prinesie nové kontakty a možnosti aj v tejto oblasti. Výchovná poradkyňa prijala výzvu zúčastniť sa kurzu, kde výsledkom bude vypracovanie manuálu "Odstráňme bariéry, zmeňme prístup" a séria školení pre učiteľov učiacich v triedach so žiakmi so špeciálnymi potrebami. Zlepší sa aj jej postavenie v rámci asociácie výchovných poradcov, kt. je členom a kde bude tiež prezentovať závery a skúsenosti z mobility. Koordinátorka projektových aktivít si dala za cieľ ešte viac prepojiť potreby školy s možnosťami európskych programov. Už teraz má nápady na budúce projekty aj v sektore OVP aj ŠV. Skúsenosťami z kurzu manažmentu projektov chce upriamiť pozornosť na európske záležitosti a posilnenie potreby európskej spolupatričnosti. Cieľom projektu je aj uznávanie zvyšovania vedomostí, zručností napr. kreditmi, vyšším platom. Vedenie školy napr. uprednostňuje pri suplovaní práve učiteľov s vyššími odbornými kompetenciami, kt. získali na odborných kurzoch v zahraničí, čím získava aj žiak. Zároveň títo učitelia, v prostredí našej školy, sú presúvaní na profesne zaujímavejšie pracovné pozície (biling. odbor, odbor VOŠ, kt. sa napr. líšia aj skladbou žiakov). Tým sa zároveň posilňuje profil učiteľa a vytvárajú sa predpoklady pre pre väčší záujem o túto profesiu. Zároveň chceme odovzdať nami získané skúsenosti študentom, zvýšiť a zatraktívniť úroveň vyučovania, ukázať, že učenie môže byť zábavné a využívaním metód,s kt. sa pracuje v prostredí mobilít ako projektové, kooperatívne vyučovanie, brainstorming, prípadové štúdie, tvorivé myslenie, hry, rozvoj kritického myslenia chceme zmeniť postoj študenta z musím sa vzdelávať, chodiť do školy na chcem sa vzdelávať, chodiť do školy.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Košice