Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zdokonaľovanie učiteľských zručností
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046222
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3840 €
Sumár projektu:Stredné odborné školy prioritne uprednostňujú kvalitnú odbornú prípravu žiakov, aby ich vedomosti a zručnosti boli na kvalitatívnej úrovni akceptovateľnej zamestnávateľmi. Vstupom do Európskej únie sa otvorili občanom Slovenskej republiky brány na jej pracovný trh. Práca v zahraničí vyžaduje nielen odborne zdatných zamestnancov, ale aj zamestnancov, ktorí nebudú zlyhávať v práci, pretože majú komunikačnú bariéru - neovládajú svetový jazyk. Školský vzdelávací program určuje stredným školám povinnú výučbu anglického jazyka a jedného voliteľného jazyka. Na našej škole učíme okrem anglického jazyka aj nemecký a ruský jazyk. Učitelia anglického jazyka sa snažia kooperovať s učiteľmi odborných predmetov, aby vyučovanie jazyka nadväzovalo na slovnú zásobu kuchárov, čašníkov a služieb v cestovnom ruchu. Učitelia odborných predmetov nie sú na vysokých školách dostatočne pripravovaní na takú znalosť cudzieho jazyka, aby dokázali odborne zvládnuť všetky odborné texty a správne využiť ich význam a ešte podľa nich aj pripravovať žiakov. Realizovaním projektu chceme naplniť ciele: 1. zlepšiť kompetencie vyučovania anglického jazyka na našej škole, predovšetkým v odbornej angličtine gastronómii a v cestovnom ruchu 2. umožniť učiteľom cudzieho jazyka absolvovať vzdelávanie na medzinárodnej úrovni 3. spoznať a aplikovať nové metódy, formy a obsah jazykového vzdelávania a postupne ich začleňovať do vyučovacieho procesu 4. zefektívniť výučbu na hodinách jazykov využívaním vhodných metód 5. nadviazať kontakty, posilniť medzinárodnú spoluprácu a európske dimenzie vo vzdelávaní Do projektu boli vybrané 2 učiteľky anglického jazyka. Aktivitou projektu je kurz Methodology and Language Improvement for English Teachers 2018, Londýn, Veľká Británia bude realizovaný vzdelávacou inštitúciou Regent London, 12 Buckingham Street, London, WC2N 6DF. Termíny realizovania kurzu sú: Mgr. Dana Fábiková v termíne od 9.7. do 13.7. 2018 Mgr. Petra Poláková, v termíne od 13.8. do 17.8. 2018 Obsah kurzu: Teaching methodology (9:00-12:30) - skupina objavuje praktické a stimulujúce spôsoby, ako urobiť učenie efektívnejšie. Cutting Edge Ideas (13:30-14:30) - účastníci kurzu diskutujú o "dogmách", reflexívnom učiteľovi, ako maximalizovať študentovu motiváciu, ako sa študenti učia (metakognícia), podpora kritického myslenia a role učiteľa . Performing and Observing (14:45 - 15:45) - používanie role-plays, diskusie, prezentácie, sústredenie sa na sebaistý a plynulý prejav v anglickom jazyku, reč tela, očný kontakt, používanie hlasu a kontrola. Účastníci kurzu tiež pracujú na pozitívnych observačných technikách, stratégiách spätnej väzby a hodnotení študenta. Cieľ kurzu: - oboznámiť o inovatívnych metódach výučby anglického jazyka - vyskúšať si každú metódu v role žiaka a v role učiteľa - spoznať spôsob výučby zážitkových metód - poznať observačné techniky a ich spôsob používania - zlepšiť slovnú zásobu a výslovnosť - poznať a vedieť používať didaktické hry Dopad na účastníkov projektu - zdokonalenie jazykových kompetencií, poznanie kreatívnych metód vyučovania v oblasti jazyka - zlepšenie jazykovej kompetencie v metodike výučby - učitelia budú vedieť využívať zdroje na výučbu odborných poznatkov z medzinárodných zdrojov ako sú internetové zdroje, ale i printové médiá, ktoré sú v anglickom jazyku - implementácia získaných vedomostí a zručností do vyučovacieho procesu - napredovanie v profesionálnom rozvoji, zvýšenie úrovne vyučovania, zvýšenie motivácie k práci, osobnému rastu, nezávislosti -prenos metodiky výučby z iných krajín Dopad na žiadateľa projektu - využitie získaných vedomostí a zručností účastníkov projektu do zlepšenia výučby jazykov so zameraním na odbornú angličtinu - výsledky mobility budú zapracované do tematických plánov učiteľov v predmetoch, predovšetkým v časti používaných metód - prenos získaných skúseností z metodiky výučby na ostatných zamestnancov školy - získanie medzinárodných kontaktov, internacionalizácia výučby, rozvoj európskej dimenzie inštitúcie, vytvorenie partnerstiev - sebavedomejší zamestnanci s vyššou odbornou, jazykovou a projektovou spôsobilosťou, stúpa motivácia učiteľov pri implementácií nových metód počas vyučovacích hodín - prepojenosť jazykového vyučovania a ostatných predmetov - učitelia a škola napredujú v profesionálnom rozvoji, zvyšuje sa úroveň vyučovania.
Koordinátor:Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu Nitra
Nitra