Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality bilingválnej výučby prírodovedných predmetov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046230
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:Pred troma rokmi gymnázium otvorilo bilingválnu sekciu, kde študenti absolvujú štúdium nielen humanitných, ale aj prírodovedných predmetov formou bilingválnej výučby v anglickom jazyku. Táto skutočnosť si vyžaduje vytvárať príležitosti pre priebežné vzdelávanie učiteľov a hľadať možnosti zlepšovania kvality bilingválnej výučby prírodovedných predmetov. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vzdelávania v bilingválnej sekcii posilnením jazykových a metodických zručností pedagógov. Projektu sa zúčastnia dvaja pedagógovia, ktorí vyučujú v bilingválnej forme štúdia prírodovedné predmety a potrebujú zlepšiť jazykové zručnosti a naučiť sa efektívne tvoriť bilingválne materiály. Vrámci prípravy na projekt sa účastníci v spolupráci s partnermi projektu oboznámia s programom a podmienkami mobility, absolvujú jazykovú prípravu, vyplnia dotazník pre partnerskú školu a pripravia sa na mobilitu zabezpečením dopravy a podkladov. Účastníci projektu sa zúčastnia 12-dňového kurzu vo Veľkej Británii pod názvom "Methodology and language for teachers who teach science or maths or technical subjects “bilingually” in English at secondary level", kde budú rozvíjať jazykové kompetencie, osvoja si princípy bilingválneho vyučovania, učiť sa tvoriť konkrétne materiály a nadviažu kontakty s ďalšími pedagógmi z iných európskych krajín, s ktorými si budú môcť vymieňať skúsenosti. Po absolvovaní kurzu pedagógovia implementujú získané vedomosti a zručnosti do výučby, overia si spätnou väzbou prínos uplatnených získaných zručností, skúsenosti uverejnia v médiách a spropagujú realizovaný projekt.
Koordinátor:Gymnázium sv. Moniky
Prešov