Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania II.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046231
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13605 €
Sumár projektu:Pozadie projektu: Súkromná stredná umelecká škola v Žiline je stredná odborná škola, ktorá poskytuje stredoškolské odborné vzdelávanie v oblasti umenia a dizajnu. Zámerom školy je rozvíjať odborné vzdelávanie a prípravu vo vybraných vyučovacích predmetoch v anglickom jazyku. Naša škola má záujem poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie s kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, čo je možné prostredníctvom účasti pedagógov na mobilitách v zahraničí. Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu vyučovania odborných predmetov umeleckého zamerania prostredníctvom vzdelávania v anglickom jazyku, umožniť pedagogickým zamestnancom školy získať odborné a jazykové skúsenosti v zahraničí, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu a zvýšiť postavenie školy v podmienkach Európskej únie. Súkromná stredná umelecká škola v Žiline chce udržať svoje výnimočné postavenie v Žilinskom kraji a zabezpečiť odbornosť vyučovania tým, že bude mať kvalifikovaných pedagogických zamestnancov s dostatočným množstvom zručností, kompetencií a skúseností, ktoré zaručia udržateľnosť stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania. Propagácia, medializácia a diseminácia výsledkov projektu sú súčasťou špecifických cieľov projektu a hlavných aktivít. Počet a profil účastníkov: mobilitného projektu sa zúčastní 5 pedagogických zamestnancov školy prostredníctvom účasti na štruktúrovaných kurzoch (4 učitelia) a na hospitáciách (1 učiteľ), ktoré im umožnia vyučovať všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety v cudzom jazyku. Výber kurzov bol realizovaný efektívne a logicky s cieľom nastaviť odborné vzdelávanie umeleckého zamerania v anglickom jazyku. Kurz „Language Improvement for Teachers“ (júl 2018 - august 2018) pre jedného účastníka je zameraný na zdokonalenie jazykových zručností, skúma rôzne aspekty výučby jazykov a metodiku vyučovania cudzích jazykov. Kurz „Educational Technology Today" (júl 2018 - august 2018) je zameraný na využitie moderných informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, je určený pre jedného učiteľa, ktorý bude vyučovať všeobecno-vzdelávacie predmety bilingválne. Kurz „One week course for teachers of art and design“ (október 2018) je určený pre dvoch učiteľov praktických odborných predmetov v oblasti umenie, dizajn a dejiny umenia. Hospitácie "Job shadowing" sa uskutočnia v Cardiffe (október 2018) a sú určené pre vedúcu Umeleckej rady, ktorá určuje umelecké smerovanie školy. Metodológia: jednotlivé aktivity projektu sú naplánované v logickej nadväznosti, chronologicky podľa termínu realizácie jednotlivých kurzov, začínajúc výberom jednotlivých účastníkov kurzov podľa vopred nastavených kritérií. Interkultúrnu prípravu účastníkov kurzu zabezpečí koordinátor projektu v spolupráci so zástupcom Cambridge study so sídlom v Žiline. Organizačnú prípravu zabezpečí koordinátor projektu v spolupráci s partnerskými organizáciami v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou mobility. Monitoring projektu je kľúčovou súčasťou projektu. Aktivity projektu: účasť na mobilitách poskytne učiteľom možnosť využívať nové metódy, formy a prostriedky vo výchovno-vzdelávacom procese stredoškolského odborného vzdelávania umeleckého zamerania. Mobilitný projekt prepojí spoluprácu medzi učiteľmi všeobecno-vzdelávacích predmetov a odborných predmetov umeleckého zamerania. Pedagogickí zamestnanci a vedenie školy budú mať možnosť zúčastniť sa odborného vyučovania v anglickom jazyku po implementácii výstupov mobility do základnej pedagogickej dokumentácie školy v školskom roku 2019/2020. Porovnanie systému vzdelávania na Slovensku a vo Veľkej Británii bude výzvou pre ďalších učiteľov ako priniesť do vyučovacieho procesu nové metódy, predstavivosť a kreativitu. Pre učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov a cudzích jazykov predstavujú mobility spôsob ako sa stať efektívnejšími učiteľmi s využitím nových metód a techník v anglickom jazyku a spôsob ako motivovať žiakov do zážitkového vyučovania. Pre učiteľov odborných umeleckých predmetov predstavuje projekt spôsob ako sa naučiť vyučovať odborné predmety v anglickom jazyku. Pre vedenie školy bude mobilitný projekt príležitosťou na výmenu skúsenosti a rozvíjanie vzťahov s riaditeľmi škôl a školských zariadení z iných častí Európy, príležitosť precvičiť si komunikačné zručnosti a získať iný pohľad na riešenie rôznych problematických situácií na škole. Výsledky, dopad a prínosy: Mobilitný projekt bude mať dopad nielen na účastníkov kurzov, ale aj na všetkých pedagogických zamestnancov a žiakov školy. Vzhľadom na skutočnosť, že v Žilinskom kraji sa nachádza množstvo zahraničných spoločností a inštitúcií hľadajúcich zamestnancov s jazykovými, komunikačnými a umeleckými zručnosťami, bude mať škola pripravených absolventov pre potreby trhu práce. Projekt bude mať pozitívny vplyv na stredné odborné vzdelávanie umeleckého zamerania v Žilinskom regióne. Výhody projektu využijú aj zahraničné firmy a spolupracujúci partneri školy.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola
Žilina