Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učiteľ budúcnosti
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046254
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14520 €
Sumár projektu:Gymnázium Púchov je školou so 70- ročnou tradíciou, ktorá poskytuje všeobecné vzdelanie a prípravu na vysokoškolské štúdium v 4-ročnom a v 8-ročnom programe. V priestore školských rozvojových projektov nie sme nováčikom. V našej škole si uvedomujeme nevyhnutnosť rozvoja školy a zmeny školy. V priebehu posledných rokov sme realizovali viaceré rozvojové projekty a stáže učiteľov doma i v zahraničí. Po dôkladnom rozbore postavenia učiteľa v spoločnosti a reálneho stavu rozvoja našej školy sme definovali potreby a ciele nášho projektu. Projektom reagujeme na aktuálne priority programu Erasmus+, ktorý si vytyčuje za cieľ posilniť profil učiteľského povolania. Cieľom nášho projektu je: -podpora sebavedomia učiteľa, jeho profesionálnych kompetencií -podpora aktívnych a tvorivých učiteľov školy, inšpirovať a motivovať ich k zmene svojich učiteľských postojov a postupov -i zvýšenie úrovne interakcie v školskej triede, zvýšenie motivácie žiakov pre štúdium, zvýšenie aktivity žiakov v triede počas vyučovania -celkové zvýšenie kvality školy. Na základe odbornej vnútroškolskej diskusie, ale i osobných skúseností sme rozhodli, že organizácia European Schoolnet v Bruseli ponúka práve ten druh vzdelávania, ktorý by našej škole a našim učiteľom priniesol maximálny efekt podpory a rozvoja učiteľskej profesie a nášho učiteľa, jeho kompetencií a nového prístupu k vyučovaciemu procesu. European Schoolnet poskytuje priestor na to, aby sme nami očakávanú zmenu učiteľa dosiahli novým a netradičným postupom v inšpiratívnom prostredí. Originalita EUN je v tom, že ponúka zmenu učebného priestoru poskytnutím variability a moderného technického vybavenia, ktorá vedie k zmene a zintenzívneniu vzájomnej interakcie medzi žiakmi, a žiakmi a učiteľom. Jedná sa o 5-dňové vzdelávanie na rôzne témy zamerané na dizajn triedy, zmenu vyučovania, využívanie moderných IKT technológií na podporu aktívneho učenia sa žiaka. Inšpiratívny vyučovací priestor a nové poňatie učiteľa, interakcie v triede s využitím moderných technológií presne zodpovedá identifikovaným potrebám našej školy. Naším cieľom je sebavedomý a kompetentný učiteľ. Mobilita 12 aktívnych učiteľov školy, čo predstavuje 1/3 nášho učiteľského zboru, teda primerané množstvo na efektívne naplnenie našich cieľov, prinesie účastníkom prepotrebnú inšpiráciu a motiváciu pre naštartovanie zmien vo vlastnej škole. Dôležitým výstupom projektu vplyvom špecifického kurzu o Učiteľovi a triede budúcnosti bude návrh zmeny organizácie školského priestoru a zmeny vyučovacích postupov v našej škole. Projekt chceme realizovať preto, lebo si uvedomujeme svoje miesto v spoločnosti. Nie je nám ľahostajné aktuálne postavenie slovesného školstva v očiach verejnosti a osobitne spoločenský status učiteľa. Len s pripraveným a sebavedomým učiteľom môžeme plniť očakávania rodičov a spoločnosti a zároveň reagovať na rýchly technologický a spoločenský vývoj v EÚ. Škola bez systematického rozvoja stratí opodstatnenie svojej existencie.
Koordinátor:Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
Púchov