Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osobnostný rozvoj učiteľov materských škôl
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046266
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4425 €
Sumár projektu:Tento projekt sme spracovali pre potreby našej materskej školy, pre rozšírenie vedomostí a povedomia pedagógov o problémoch detí a rodičov o komunikácií medzi rodičmi a pedagógmi. V našej materskej škole je výchovno-vzdelávacia činnosť je systematická a plánovaná, realizovaná súlade so ŠVP v štátnych predškolských zariadeniach, ktorý schválilo ministerstvo školstva. Našim hlavným cieľom a poslaním je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a obohacovať ju o cieľavedomú, systematickú výchovu, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho vekovými a individuálnymi osobitosťami. Pedagogické pôsobenie je zamerané na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa individuálne, na rozvoj jeho intelektu reči, rozumových a tvorivých schopností, pracovných zručností, socializácie v kolektíve. Učiť deti hrou v bohatom podnetnom prostredí a všestranne pripraviť deti na školu, pomôcť deťom s odloženou školskou dochádzkou je našou každodennou prioritou. Frekventant vzdelávania nadobúda, resp. posilňuje schopnosť: • komunikácie, reprezentácie a kooperácie • identifikovať, zdôvodňovať, plánovať, hodnotiť, organizovať, rozhodovať • riešiť problémy a nové situácie • triedenie nových nápadov • stanovovania cieľov • plánovania úloh a času • delegovať • byť kreatívny • niesť zodpovednosť Tento projekt bude prispievať k: - atraktívnosti učiteľského povolania; - zlepšovaniu zručnosti a kompetencie detí vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami, zvyšovaniu gramotnosti a kritického myslenia detí; - zlepšovaniu sociálnej aktivity dieťaťa a napĺňaniu potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými, - podpore vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu - sprostredkovaniu základov verejnej kultúry a rozvíjaniu u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie; - uplatňovaniu a ochrane práv dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytváranie podmienok pre blaho všetkých detí; - identifikácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečeniu podmienok na individuálny rozvoj v súlade týmito potrebami; - zabezpečovaniu dostupnosti poradenských a ďalších služieb pre všetky deti; - získaniu dôvery rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštituciálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovaní blaha a potrieb detí. Na tento kurz sa prihlásili tri zamestnankyne materskej školy: Mária Demková - riaditeľka MŠ, koordinátorka a manažérka tohto projektu, s ukončeným stredoškolským vzdelávaním a I. atestáciou, prax v riadení 12 rokov, pedagogická prax 21 rokov Anna Bučková - samostatný pedagóg, s ukončeným stredoškolským vzdelaním a I. atestáciou, pedagogická prax 26 rokov Mgr. Zlatica Ondrejová - pedagóg s vysokoškolským vzdelávaním a s II. atestáciou, pedagogická prax 27 rokov. Pomocou projektu získame nové skúsenosti a informácie v problematike predškolskej výchovy, zamerané na školskú zrelosť, školskú pripravenosť. Kurzom získame skúsenosti a nové možnosti, informácie ohľadom komunikácie s rodičmi pri problémoch detí a poruchách správania detí. Podstatou projektu nie je rozvíjanie jazykových zručností pedagógov ale zaistenie kvalitných informácií pre pedagógov a prenos skúsenosti z inej krajiny. Projekt podporí spoluprácu so zahraničnými partnermi, poskytne možnosť získavať nové skúsenosti a poznatky zo zahraničia a umožní nám zvýšiť úroveň a prestíž školy.
Koordinátor:Materská škola
Moldava nad Bodvou