Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšovanie profesijných kompetencií
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046269
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18450 €
Sumár projektu:Základná škola na Wolkerovej ulici v Bardejove sa už niekoľko rokov úspešne zapája do projektov na zvýšenie kvality vyučovania a pedagogickej spôsobilosti zamestnancov. Našou hlavnou prioritou je efektívne vyučovanie anglického jazyka už od prvého ročníka a zavádzanie nových metód a technológií do výučby v širokom spektre vyučovacích predmetov. Prostredníctvom tímovej práce chceme naučiť žiakov riešiť problémy, rozvíjať komunikačné schopnosti, pracovať v tíme. Žiakom ponúkneme medzinárodné výmeny, umožníme nájsť si kamarátov v európskych krajinách, spoločne pracovať na pridelených úlohách, navštíviť cudzie krajiny, stráviť pár dní na zahraničných školách a byť členom zahraničnej rodiny, počas projektových stretnutí s partnerskými školami. Chceme budovať modernú školu s kvalitným manažmentom, ktorý podporuje tvorivosť učiteľov a žiakov. V rámci európskej mobility chceme vyslať našich zamestnancov na štrukturované kurzy, ktoré sú zamerané na rozvoj ich komunikačných a digitálnych zručností. Rozvíjanie týchto zručností korešponduje naším európskym plánom rozvoja školy. Do vzdelávania sa zapoja 2 učitelia prvého stupňa a 2 učitelia druhého stupňa, aby získali ďalšie zručnosti a kompetencie. Získané vedomosti potom využijú pri participácií na ďalších projektoch, uplatnia ich v svojej pedagogickej praxi a odovzdajú svojim kolegom. Prednáškami a realizáciou otvorených hodín predstavia a prakticky predvedú poznatky, ktoré získajú na vzdelávaní. Učitelia na seminároch ponúknu svojim kolegom metodické materiály a konkrétne pracovné listy s možnosťou ich implementácie do školského vzdelávacie programu. Súčasťou aktivít bude vytvorenie webovej stránky venovanej štrukturovaným kurzom na Malte. Pomocou web stránky sprostredkujeme poznatky aj širokej verejnosti. Po absolvovaní vzdelávania získava škola zaškolených pedagógov, schopných využívať nové poznatky a metódy v praxi, ale aj prezentovať nové metódy vo vyučovaní v rámci iných škôl v meste. Taktiež realizovať medzinárodné výmenné pobyty žiakov s cieľom zlepšenia ich komunikačných zručností. Vypracujeme dotazník pre účastníkov školenia a pre žiakov. V dotazníku pre žiakov budeme monitorovať spokojnosť s novými metódami vo vyučovaní, ochotu prijímať nové informácie sprostredkované CLIL metódou. V prípade výmenného pobytu monitorovať proeurópsky pohľad. V dotazníku pre učiteľov monitorovať spokojnosť so vzdelávaním, možnosti použitia CLIL metódy na vyučovacej hodine, aktivitu žiakov a spätnú väzbu.
Koordinátor:Základná škola, Wolkerova v Bardejove
Bardejov