Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementácia odbornej praxe v zahraničí v procese skvalitňovania odborného vzdelávania II.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045844
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:109812 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola obchodu a služieb je jednou z najväčších odborných škôl poskytujúcich vzdelanie v oblasti obchodu a služieb v okrese Komárno. Zabezpečujeme kvalitné vzdelanie v týchto študijných odboroch: obchodná akadémia, obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy. Absolventi uvedených odborov môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách alebo sa uplatniť v profesiách ako napríklad účtovník , turistický sprievodca, odborný administratívny asistent, osobný asistent, asistent predaja, bankový úradník, obchodný zástupca, pracovník turistického informačného centra alebo v práci na mnohých úrovniach riadenia v bankách a obchodných spoločnostiach. Okrem týchto dvoch odborov, študenti môžu študovať v učebných odboroch: kuchár-cukrár, kuchár, čašník, kaderníčka, kozmetička-vizážistka, maliar a murár. Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore podnikanie v remeslách a službách, ktoré je ukončené absolvovaním maturitnej skúšky. Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudovali, začať podnikať, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Z uvedených dôvodov považujeme za našu prioritu neustále skvalitňovať odborné vzdelávanie našich žiakov, prinášať nové moderné trendy, čerpať inšpiráciu na skvalitňovanie odborného vzdelávania účasťou žiakov na odbornej stáži v zahraničí, ktorí získané poznatky a zručnosti implementujú do svojich ročníkových prác z odbornej stáže Našim zámerom je poskytnúť žiakom také vzdelanie, ktoré bude v sebe integrovať odborné teoretické poznatky a účasť na odbornej stáži v zahraničí a vytvárať tak kompaktný súbor poznatkov, zručností a kompetencií, ktoré absolvent potrebuje, aby sa uplatnil na trhu práce na Slovensku, v ostatných štátov Európskej únie a mimo nej. Modernizáciou a internacinalizáciou odborného vzdelávania na našej škole, schopnosťou flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce, ktoré sú ovplyvnené regionálnymi podmienkami a prípravou vysokokvalitných odborných pracovníkov chceme zatraktívniť štúdium na našej škole a postupnými krokmi chceme ponúkať študijné programy, ktoré budú lepšie reagovať na regionálny, európsky a svetový trh práce. V súčasnosti naša škola nie je zapojená v žiadnom medzinárodnom projekte, ktorý by spĺňal tieto požiadavky. Z tohto dôvodu považujeme za dôležité nadviazať úzku spoluprácu s inštitúciami v zahraničí, ktoré dokážu našim žiakom poskytnúť aktuálne a pre pracovný trh dôležité poznatky a rozvíjať ich zručnosti a schopnosti. Účasťou na pracovnej stáži v zahraničí na Malte chceme zmodernizovať našu školu, otvoriť ju novým formám spolupráce nielen so vzdelávacími inštitúciami ale aj podnikmi, tak aby sme našich žiakov dokázali pripraviť na požiadavky európskeho i svetového trhu práce. Tieto spolupráce budú tiež tvoriť východiská pre ďalšie medzinárodné projekty nielen v rámci programu Erasmus+. Cieľom účasti sprevádzajúcich učiteľov na projekte bude získať cenné skúsenosti a poznatky, nadviazať kontakty a partnerstvá, aby bolo možné po návrate pokračovať v práci projektového realizačného tímu, ktorého úlohou bude vytvárať a realizovať partnerstvá a spolupráce na rôznych platformách. Súčasťou Európskeho plánu rozvoja školy je aj profesijný rozvoj pedagogických pracovníkov. Medzi dlhodobé stratégie zlepšovania ich profesijných kompetencií a zručností je aj zapájanie sa do medzinárodných projektov, vytváranie dlhodobých partnerstiev a integrácia do siete medzinárodných inštitúcií poskytujúcich školenia a tréningové programy. Inštitúcia Training to Malt dokáže žiakom sprostredkovať umiestnenie vo firmách, inštitúciách a hoteloch, kde žiaci získajú potrebné poznatky, zručnosti a kompetencie. Primárne ide o rozvoj podnikateľských zručností a kompetencií žiakov činnosťami, ktoré budú na pracoviskách priamo vykonávať. Účasť na odbornej stáži na Malte prinesie žiakom množstvo zaujímavých skúseností a inšpiratívnych impulzov, ktoré môžu v budúcnosti využiť vo svojich budúcich profesiách a podnikaní. V neposlednom rade získajú možnosť rozvíjať jazykové zručnosti v multikultúrnom prostredí kozmopolitnej Malty, čo je nevyhnutným predpokladom pre ich profesijný rozvoj v oblasti obchodu, cestovného ruchu a služieb. Do projektu sa zapojí spolu 38 žiakov, ktorí sa budú v rámci odbornej stáže realizovať v nasledovných činnostiach: kancelárske a administratívne práce súvisiace s chodom spoločnosti, práce s kancelárskou technikou a informačnými a komunikačnými technológiami, práca s kancelárskym a ekonomickým softvérom, komunikácia s klientmi spoločnosti , pracovné činnosti v hotelovej reštaurácii a iné. Poznatky, skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas projektu plánujeme využiť aj v eTwinningových projektoch, kde budeme pokračovať v realizácii Európskeho plánu rozvoja školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Komárno