Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skúsenosti, tvorivosť, aktivita - Erasmus+ naučí ťa!
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045871
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:88495 €
Sumár projektu:Naša škola už úspešne realizovala niekoľko mobilitných projektov a zahraničné stáže mali pozitívne ohlasy medzi žiakmi a ich rodičmi, medzi zamestnancami a aj v širšej verejnosti. Škola chce opäť využiť takúto možnosť uplatnenia sa našich žiakov a zamestnancov v zahraničí, pretože projekt zvýšil motiváciu žiakov a vyučujúcich v ich odbore, výrazne sa zlepšili komunikačné schopnosti študentov a samotní žiaci získali vyššie sebavedomie, schopnosť spolupracovať a samostatne rozhodovať. Projektu sa zúčastnia žiaci druhého a tretieho ročníka Cirkevnej strednej odbornej školy Sv. Jozafáta v Trebišove, odborov hotelová akadémia (12 študenti), hostinský/-á (8 študenti), autoopravár - mechanik (6 študenti) a majstri odbornej výchovy (10 vyučujúci). Cieľové destinácie sú Lecco, Taliansko, Praha, Česká republika (študenti) a Barcelona, Španielsko (majstri). Uskutočnenie mobility plánujeme na začiatok budúceho roka - apríl/máj 2019 v prípade žiakov a marec/apríl 2019 v prípade vyučujúcich. Aktivita č.1. Talianska skupina žiakov bude sprevádzaná 2 dospelými osobami - pedagógom odborných predmetov a vyučujúcim anglického jazyka. Keďže mobilitu sme naplánovali do Talianska, pracovný program sme sústredili predovšetkým na talianske špeciality, tým umožňujúc naším žiakom, aby sa oboznámili so špecifikami prípravy týchto jedál priamo v ich rodnej krajine. Ćeská skupina bude sprevádzaná jednou osobou - pedagógom odborných predmetov. Mobilitu sme naplánovali preto, lebo naša škola nie vždy vie pre nich zabezpečiť najnovšie technológie a nástroje. Radi by sme sa zamerali aj na multikultúrne rozdiely a ich stieranie v rámci Európy ich poznaním, pochopením a prijatím. a/ Ciele projektu pre odbory Hostinský/-á a Hotelová akadémia: - zúčastniť sa výrobného procesu v kuchyni prij. inštitúcie - pracovať s modernými technológiami – konvektomat, salamander, grily, indukčné sporáky a pod., - osvojiť si postupy prípravy talianskych pokrmov (polievok, hlavných jedál a dezertov) a zdokonaľovanie sa vo všetkých technologických postupoch, ktoré žiaci doteraz poznajú - získať zručností v moderných spôsoboch prípravy talianskych jedál - naučiť sa ako servírovať a upravovať pokrmy na tanieri s využitím najnovších trendov v konkrétnej zahraničnej kuchyni - naučiť sa komunikovať v cudzom jazyku v bežnej reči ako aj po odbornej stránke b/ Ciele projektu pre odbor Autoopravár - mechanik: - naučiť sa pracovať s modernými diagnostickými prístrojmi a pomôckami - oboznámiť sa s postupom prác v opravárenských dielňach: napr. diagnostika tlmičov, oprava a výmena kolies, údržba brzdových systémov, demontáž motora, - sledovať činnosť prevádzky, získavať nové vedomosti a zručnosti pri opravách automobilov - oboznamovať sa s novými technologickými postupmi, využiť svoje doterajšie skúsenosti a zručnosti - oboznámiť sa s novinkami v automobilizme - zdokonaliť sa v manažmente v autoservise Aktivita č. 2. Projekt je určený pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy študijných odborov hotelová akadémia a spoločné stravovanie. Hlavným cieľom projektu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností z oblasti prípravy maďarských a španielskych špecialít a z oblasti manažmentu reštaurácie. Vyučujúcim by sme radi zabezpečili túto mobilitu, keďže považujeme za veľmi dôležité, aby študentom podávali aktuálne informácie na vyučovacích hodinách a na odbornom výcviku a aby mali prehľad o najnovších trendoch vo svojom odbore. Stáž v reštaurácii im umožňuje, aby sa oboznámili s úlohami manažmentu a typmi prác v kuchyni, aby si rozvíjali svoje vedomosti a aby si osvojili najnovšie metódy práce so zákazníkmi. Absolvovanie stáže by motivovalo vyučujúcich, aby obsah vyučovacích hodín aktualizovali a aby mali vždy pozitívny prístup k inováciám a k novinkám vo svojom odbore. Keďže učitelia majú rovnaké odborné zameranie, aj ciele ich mobilít sme skoncipovali jednotne. Ciele projektu: - zdokonaliť sa v komunikácii na odbornej úrovni v cudzom jazyku - oboznámiť sa s prácou manažmentu reštaurácie - podieľať sa na všetkých činnostiach realizovaných vo výrobnej kuchyni reštaurácie a oboznámiť sa s novými technológiami výroby jedál v hoteli - pracovať s modernou kuchynskou technikou - oboznámiť sa so spôsobom plánovania počtu jedál, so spôsobom kalkulácie a normovania jednotlivých pokrmov, - pripravovať nápoje s inštrukciami od barmana - pripravovať maďarské a španielske špeciality Ciele nášho projektu vychádzajú z európskych priorít programu Erasmus +. Týmto projektom by sme radi rozvíjali naše partnerstvá, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávania prácou a to nielen v prípade našich žiakov, ale aj v prípade našich vyučujúcich.
Koordinátor:Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Trebišov