Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045874
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40032 €
Sumár projektu:Medzi základné ciele odbornej praxe žiakov patria: mať osvojené praktické zručnosti a návyky potrebné pre praktické riešenie ekonomických úloh, dokázať prakticky aplikovať poznatky získané v teoretických predmetoch, vedieť samostatne pristupovať a riešiť primerané ekonomické úlohy. Cieľom projektu je zvýšenie zamestnateľnosti študentov mobilitných projektov. Študenti v rámci svojho odboru sú schopný zastávať pozície v rôznych pracovných oblastiach úzko súvisiacich s ich študijným zameraním. Takto si účastníci rozšíria vedomosti a získajú viac pracovných skúseností z viacerých pracovných oblastí. Mobilitný projekt je jednou z možností uplatnenia študentov v zamestnaní. Pre potenciálneho zamestnávateľa sa účastníci mobilitných projektov stávajú viac atraktívnejší. Študenti majú lepšie možnosti uplatnenia na trhu práce a ich zamestnateľnosť stúpne po absolvovaní odborných stáží v zahraničí. Minuloročným cieľom bolo aj vybudovanie medzinárodnej partnerskej siete, aby sme vytvorili každoročne možnosti zúčastniť sa projektov mobility. Tento cieľ postupne napĺňame. V tomto projekte sme získali 2 nových rakúskych partnerov - Western Union, Schweiz Tourism. V súčasnosti sme nadviazali kontakt s ďalším rakúskym partnerom - Brenner&Company. Ciele v oblasti odborného rastu: Odbor manažment regionálneho cestovného ruchu: A) Ana Prime Hotels, počet účastníkov 4, ročník 2.-3., cieľová krajina: Rakúsko, doba stáže: 3 týždne, termín stáže: október/november 2018 - oboznámiť sa s fungovaním medzinárodného hotela - oddelenie administratívy a korešpondencie, reštaurácie a recepcií - oboznámiť sa s tradičnými rakúskymi jedlami, nápojmi, gastronómiou Rakúska, s prípravou rakúskych jedál a nápojov - oboznámiť sa s dokumentmi v oblasti administratívy a korešpondencie - oboznámiť sa s prácou na recepcii - zvýšenie komunikačných schopností v cudzom jazyku B) Schweiz Tourism - počet účastníkov 4, ročník 2.-3., cieľová krajina: Rakúsko, doba stáže: 3 týždne, termín stáže: október/november 2018 - oboznámiť sa s fungovaním informačného centra - oddelenie administratívy a korešpondencie, marketingu a predaja - oboznámiť sa s dokumentmi v oblasti administratívy a korešpondencie - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení marketingu - oboznámiť sa s ponukami centra a propagačnými materiálmi centra - oboznámiť sa s vernostnými programami pre zákazníkov - oboznámiť sa s doplnkovými/nadštandardnými službami pre lojálnych zákazníkov Odbor obchodná akadémia: A) Rakúska obchodná komora, počet účastníkov 4, ročník 2. - 3., cieľová krajina Rakúsko, doba stáže: 3 týždne, termín stáže: október/november 2018 - oboznámiť sa s fungovaním obchodnej komory - oddelenie administratívny a korešpondencie, manažmentu a marketingu - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení administratívny a korešpondencie - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení marketingu - marketingovými nástrojmi, marketingovou stratégiou, marketingového plánu, analýza web stránky a propagačnej činnosti obchodnej komory, - oboznámiť sa s prácou na na oddelení manažmentu, a to s manažérskymi funkciami, prácou manažéra a s procesom rozhodovania v bežných a krízových situáciách. B) Western Union, počet účastníkov 4, ročník 2. - 3., cieľová krajina Rakúsko, doba stáže: 3 týždne, termín stáže: október/november 2018 - oboznámiť sa s fungovaním finančnej inštitúcie - oddelenie administratívny a korešpondencie, manažmentu a marketingu - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení administratívny a korešpondencie - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení marketingu - marketingovými nástrojmi, marketingovou stratégiou, marketingového plánu - oboznámiť sa s devízovou politikou a s prácou devízových predajcov finančnej inštitúcie - oboznámť sa s platobnými systémami a platobnými nástrojmi finančnej inštitúcie Študenti môžu spoznať fungovanie firiem v zahraničí, ovládať základné odborné ekonomické výrazy v cudzom jazyku, zistiť odlišnosti používaných ekonomických pojmov na Slovensku a v zahraničí. Pomocou cudzojazyčnej komunikácie rozvíjať ich jazykové a komunikačné zručnosti, ktoré musia využívať pri obchodnej komunikácii so zahraničnými cvičnými firmami. Potreby účastníkov boli definované pomocou odbornej komisie. Kladieme dôraz hlavne na odborné práce na neznámom zahraničnom pracovnom mieste, pretože každý účastník potrebuje spätnú väzbu od svojho tútora, v čom sa musí vylepšiť, účastníci potrebujú vyskúšať sami seba v reálnom pracovnom prostredí a musia aplikovať v praxi doterajšie teoretické odborné skúsenosti. Okrem toho, účastníci si potrebujú osvojiť zahraničné trendy, pracovné disciplíny, nové marketingové metódy, HR, personálne metódy pri vykonaní práce.
Koordinátor:Obchodná akadémia- Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer
Veľký Meder