Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODBORNÉ VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI Z EURÓPY II
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045877
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40032 €
Sumár projektu:Účastníci projektu sú študentmi SOŠ, 4. ročníka študijných odborov Grafik digitálnych médií a informačné a sieťové technológie. Na stáž vycestuje 32 študentov, cieľovou krajinou je Rakúsko, mesto Viedeň. Projekt by sme realizovali preto, aby sme mohli umožniť študentom zahraničnú odbornú prax v takých spoločnostiach, ktoré sa orientujú na IT sektor, hlavne na digitálne médiá, resp. na informačné a sieťové technológie. Reálna práca v spoločnosti pomôže študentom získať akúsi predstavu o ich možnostiach po ukončení štúdia, teoretické vedomosti sa pretransformujú do praktických zručností a študenti získajú cenné skúsenosti nielen zo svojho odboru, ale aj zo života ľudí v zahraničí. Samostatná práca a fungovanie v zahraničí môžu slúžiť študentom ako impulzy k ďalšiemu, príp. k celoživotnému vzdelávaniu. Účastníci projektu nemajú žiadne špeciálne potreby. Sú žiakmi počiatočnej odbornej prípravy. 10 študenti pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, v ktorom jeden rodič, alebo obaja rodičia sú nezamestnaní a zahraničná stáž je jediný spôsob pre týchto študentov, aby vycestovali do zahraničia a aby si získali odborné skúsenosti v ich odbore. Informačné a sieťové technológie: úroveň odbornej prípravy je veľmi dobrá – o štúdium tohto odboru je veľký záujem, preto sa tam prijímajú žiaci s dobrým prospechom. Žiaci sa v rámci praktických činností na hodinách oboznámia so zapojeniami elektrotechnických prvkov, tvorbou elektrotechnickej dokumentácie a návrhom plošných spojov v prostredí CAD a získajú zručnosti pri skladaní počítačov, s problematikou prevádzky elektronických zariadení, integrovaných obvodov a získajú zručnosti potrebné na diagnostiku PC. Pri týchto aktivitách si žiaci overujú poznatky získané v odborných predmetoch. Pre dosiahnutie stanovených cieľov sa používajú rôznorodé metódy a formy vyučovania. Veľmi dôležitá je aktualizácia učiva a formovanie zručností prostredníctvom praktických činností. Od projektu očakávame rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností žiakov v týchto činnostiach: - zdokonalenie sa v odbornej terminológií v anglickom jazyku - rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností v oblasti konfigurácie prepínača, VLAN, VTP, atď. - oboznámiť sa s postupmi konfigurácie sieťových zariadení, s wifi technológiou spoločnosti, so zásadami bezpečnosti sietí -vedenie konzultácií v cudzom jazyku ( práca v laboratóriu s tútorom spoločnosti, ovládanie príkazov na konfiguráciu) -riešenie problémov pri konfigurácii napr. VTP domény -oboznámenie sa so softvérmi používanými spoločnosťou v danej krajine -oboznámenie sa s princípmi outsourcingu a s postupmi riešenia problémov zákazníkov - praktické skúsenosti s fungovaním medzinárodných organizácií, -zlepšenie najmä jazykových kompetencií Grafik digitálnych médií- účastníci zahraničnej mobility budú študenti 4. ročníka. Śtúdium je zamerané na získanie vedomostí i praktických zručností s používaním fotografických prístrojov, skenerov ,spracovaním obrazových predlôh v grafických softvéroch, tvorbou statických a dynamických webových stránok, FLASH animácií a spracovaním video sekvencií a e-publikácií. Cieľom je pripraviť žiaka na riešenie konkrétnych problémov pri realizácii projektov, fotodokumentácie pre následné spracovanie, ako aj nadobudnutie vedomostí a zručností pri tvorbe web stránok pomocou zdrojového kódu. Motivuje žiakov k vyhľadávaniu nových informácií v odbornej literatúre a na internete. Od projektu očakávame rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností žiakov v týchto činnostiach: - oboznámiť sa s postupom výroby digitálnych médií - oboznámiť sa s fototechnikou, farebnou výťažkovou technikou, videotechnikou - oboznámiť sa s typografiou, spracovaním textov a ilustrácií - oboznámiť sa s postupom spájania textových, obrazových a zvukových sekvencií - porovnať technológie používané v zahraničí s technológiami používanými u nás - rozvíjať jazykové zručnosti - komunikácia v anglickom jazyku prispeje výraznou mierou k schopnosti študentov vyjadrovať sa v cudzom jazyku k odbornej téme a požívať odbornú terminológiu - rozvíjať komunikačné zručnosti - organizácia výučby v škole nedáva príliš veľa príležitostí na rozvoj komunikačných zručností študentov v cudzom jazyku, preto je odborná prax veľkou príležitosťou pre študentov stať sa sebaistým vo vyjadrovaní sa v cudzom jazyku aj k odborným témam - oboznámiť sa s kultúrou prijímajúcej krajiny
Koordinátor:Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice
Košice