Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxou k zamestnaniu
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045882
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47258 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže, počas ktorej budú môcť využívať a prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí a tým zvýšiť svoje odborné, ako aj osobné kompetencie. Cieľovou skupinou trojtýždňovej zahraničnej mobility v Maďarsku 22 študentov 3. a 4. ročníka odboru Mechatronika. Predpokladaný termín odbornej stáže študentov je jún 2019. Všetci účastníci ovládajú maďarský jazyk na komunikačnej úrovni a sú schopní akceptovať kultúrnu a národnú rôznorodosť cieľovej krajiny. Účastníci projektu nemajú žiadne špeciálne potreby. Zhruba 45% účastníkov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia s nedostatkom príležitostí (rozvedení rodičia, siroty, polosiroty, deti nezamestnaných rodičov. Odborná prax je zameraná na vytváranie súhrnných predpokladov pre výkon pracovných činností v uvedenom odvetví. Cieľom odbornej stáže v zahraničí je rozvíjanie odborných vedomostí, zručností a návykov získaných počas štúdia, ktoré sú potrebné pre výkon pracovnej činnosti v danom odbore. Cieľové vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré by mali účastníci počas stáže nadobudnúť, resp. zvýšiť/zlepšiť v odbore Mechatronika sú: - schopnosť navrhovať, konštruovať prvky a komponenty mechatronických výrobkov, - schopnosť uvádzať mechatronické sústavy do prevádzky, diagnostikovať ich technický stav a zabezpečovať ich prevádzkyschopnosť, - schopnosť používať matematické, fyzikálne, chemické, ekologické a ďalšie zákony v riešení technických problémov a v praxi klasickými spôsobmi i pomocou výpočtovej techniky, - schopnosť používať nové technológie, techniky, programy (grafické systémy na znázornenie strojových zariadení a ich častí), - schopnosť aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov. - schopnosť aplikovať znalosť správnej voľby materiálov používaných pri výrobe mechatronických častí v konštrukciách strojov, - schopnosť aplikovať moderné systémy výroby v strojárstve ako CAD/CAM/CAE, programovať CNC stroje a správne ich ovládať. Cieľom zahraničnej odbornej praxe je priblížiť študentom výrobnú atmosféru v stredne veľkých až veľkých podnikoch a zároveň porovnať ich vlastné odborné vedomosti s praxou v reálnom pracovnom prostredí. Očakávaný dopad mobilitného projektu na účastníkov z odboru Mechatronika: - zvýšenie odbornej kompetencie - zdokonaľovanie zručností a kvalifikácie študentov - zlepšenie prístupu k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a k celoživotnému získavaniu znalostí a kvalifikácie - zlepšenie komunikačných a sociálno-interakčných schopností - zlepšenie Intrapersonálnych a interpersonálnych schopností - zdokonalenie sa v samostatnom rozhodovaní žiakov a pod. Významný je aj dopad realizácie zahraničnej mobility na vysielajúcu organizáciu (školu) v podobe: - zvýšenia jej konkurencieschopnosti, - zlepšenia prestíže, - rozvoja dlhodobej spolupráce s partnerskými organizáciami, - rastu odborných a manažérskych kompetencií pedagógov školy, - integrácie vedomostí do učebných plánov odborov pomaturitného vyššieho odborné štúdia, - zefektívnenia výučby odborných predmetov na základe získaných vedomostí účastníkmi, - zdôrazňovania významu a posilňovania úloh odborného vzdelávania v procese inovácie.
Koordinátor:Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Gresákova 1, 040 01 Košice
Košice