Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality praktickej prípravy žiakov SPŠD
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045899
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28580 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je uskutočnenie dvojtýždňovej odbornej stáže dvoch skupín žiakov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Bratislave do vybraných firiem v Českej republike. Prvou je skupina 8-ich žiakov študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy do firiem v Olomouci a druhou skupina 8-ich žiakov študijných odborov technika a prevádzka dopravy a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách do autoservisov v Havířove. Zapojením žiakov novo zavedeného študijného odboru zameraného na elektrotechniku v doprave do projektu sledujeme zvýšenie motivácie pre štúdium tohto náročného, ale v na trhu práce veľmi žiadaného odboru. Stáž v zahraničí v tomto, už treťom školskom roku by sme radi ponúkli žiakom III. ročníka všetkých študijných odborov, ktorí splnia vopred stanovené kritériá. Žiaci budú absolvovať stáž v rámci povinnej tzv. súvislej prevádzkovej praxe, ktorú budú ich spolužiaci absolvovať vo firmách na Slovensku. Cieľom projektu je zvýšenie kvality praktickej prípravy žiakov SPŠD a tým zlepšiť ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce. Podstatou tohto projektu nie je zvyšovanie jazykových kompetencií žiakov, ale zaistiť odbornú stáž tak, aby ju boli schopní stopercentne zvládnuť po odbornej a komunikačnej stránke a aby mala jasné výstupy. V rámci projektu budeme využívať ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu) s jasne danou náplňou praxe a zodpovedajúcim systémom hodnotenia, ktorý chceme ďalej využívať aj pri realizácii praktickej prípravy na škole v budúcich školských rokoch. Realizáciou projektu získajú žiaci zahraničnú prax vo svojom odbore, vyskúšajú si, či sú schopní aplikovať svoje teoretické a odborné znalosti získané v škole. Obe skupiny žiakov budú sprevádzať odborní učitelia, ktorých úlohou bude monitorovať žiakov vo firmách, zorganizovať priebežné i záverečné hodnotenie za účasti predstaviteľov zamestnávateľov. Očakávame, že zúčastnení odborní učitelia našej školy nadobudnú nové sociálne a pracovné kontakty, rozšíri sa ich vedomostný obzor v odborných predmetoch, ktorý budú vedieť lepšie uplatniť v každodennej pedagogickej praxi. Možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí v neposlednom rade zatraktívni našu školu v regióne a stane sa z jedným z dôvodov, prečo si absolventi základnej školy vyberú štúdium v jednom zo študijných odborov zameraných na dopravu na našej škole.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná
Bratislava