Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznávajme prax v iných krajinách 2
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045912
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27133 €
Sumár projektu:Projekt Poznávajme prax v zahraničí 2 je určený pre žiakov, učiteľov a vedenie školy Obchodná akadémia Nevädzová 3 v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní rôznych projektov a súťaží na školských, slovenských aj medzinárodných úrovniach tento mobilitný projekt umožní všetkým zúčastneným rozvinúť svoje znalosti, zručnosti a schopnosti odborného, spoločenského aj jazykového charakteru. Obchodná akadémia Nevädzová 3 týmto mobilitným projektom napĺňa svoj Európsky plán rozvoja školy, prispieva k jej internacionalizácii a otvára sa svetu. Od projektu Poznávajme prax v zahraničí 2 očakávame prínos k skvalitňovaniu odborného vzdelávania, získanie praktických skúseností, vedomostí a zručností v pracovnom a edukačnom prostredí partnerských organizácií a uznávanie nadobudnutých poznatkov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníka. Naplnením tohto cieľa chceme dosiahnuť zvýšenie profesijnej uplatniteľnosti žiakov a zvýšenie odborného rozhľadu učiteľov odborných predmetov. Získané skúsenosti budú starostlivo vyhodnotené a spracované v ďalších budúcich medzinárodných aktivitách. Cieľom nášho projektu je umožniť porovnanie praxe u nás a na partnerských školách v zahraničí, načerpať nové inšpirácie, nové postupy a didaktické metódy, žiakom zase umožniť získať cenné skúsenosti u zahraničných zamestnávateľov. Účastníkmi projektu budú učitelia odborných predmetov a zástupcovia vedenia školy (6 účastníkov) a žiaci (10 účastníkov) s vynikajúcimi študijnými výsledkami a vzorným správaním, starostlivo vybratí odbornou komisiou na základe dotazníkov. Účastníci získajú cenné kompetencie, ktoré budú zaznamenané v dokumentoch Europass - Mobilita a v Certifikáte o absolvovaní zahraničnej praxe. Výsledkom projektu budú nové prínosy a modernizácia výuky, osnov odborných predmetov, nové inšpiratívne príklady, neoceniteľné skúsenosti žiakov a učiteľov zo zahraničnej praxe, zvýšenie atraktivity školy pre súčasných a aj budúcich žiakov. Projekt pomôže zvýšiť záujem učiteľov o zvyšovanie vlastnej odbornosti a reálne zhodnotenie svojej odbornej úrovne pri porovnávaní sa so zahraničnými kolegami. Absolvovaním 3 dňovej hospitácie na hodinách odborných predmetov očakávame u učiteľov odborných predmetov získanie nových inšpiratívnych impulzov, nových pedagogických stratégií a kompetencií. Absolvovaním zahraničnej 2-týždňovej praxe predpokladáme u žiakov nové pracovné skúsenosti z úplne iného kultúrneho prostredia. Rozšírením možností získať odbornú prax aj v zahraničí predpokladáme zvýšený záujem zamestnávateľov o našich absolventov a lepšiu uplatniteľnosť našich študentov u zahraničných firiem a podnikov. Z dlhodobého hľadiska projekt zvýši atraktivitu školy a jej absolventov, zvýši profesijnú uplatniteľnosť absolventov našej školy, zvýši rozhľad učiteľov a ich celoživotné vzdelávanie, posilní pozíciu školy medzi úspešnými školami. Naši žiaci aj učitelia budú šíriť dobré meno nielen školy, ale aj nášho regiónu, Slovenska a slovenského školstva.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 820 07 Bratislava
Bratislava