Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Young Veterinarians Work for Europe
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046022
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:74028 €
Sumár projektu:Projekt , ktorý predkladá Stredná odborná škola veterinárna v Košiciach - Barci s názvom : " Young Veterinarians Work for Europe ", má štyroch zahraničných partnerov a je zameraný na mobilitu žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave , kde žiaci budú vykonávať odborné praxe priamo v podnikoch v zahraničí. Cieľovou skupinou projektu sú osoby v počiatočnom odbornom vzdelávaní , resp. žiaci 3.a 4. ročníkov študijného odboru " veterinárne zdravotníctvo" a "asistent pre veterinárnu ambulanciu ". Ich konkrétnymi potrebami v rámci projektu je získavanie praktických zručností v študovanom odbore mimo územia Slovenska, v iných podmienkach odborných a sociálnych. Hlavným cieľom projektu je obohatenie vedomostí a zručností v ich profesnom , ale aj osobnom raste. Naším cieľom je zvyšovať počet žiakov, ktorí realizujú prax v zahraničí. Cieľom je podporiť nie iba nadaných žiakov, ale umožniť absolvovať zahraničnú stáž aj štúdijne či sociálne slabším žiakom a podporiť ich v štúdiu a odbornej práci. Absolventi stáží získajú ako doklad o absolvovaní zahraničnej stáže certifikát z miesta praxe a dokument Europass-mobilita, súčasne bude ich stáž realizovaná a hodnotená v súlade so systémom ECVET. V rámci projektu zrealizujeme celkovo 7 stáží, z toho tri do Českej republiky, dve do Španielska , jednu do Grécka a tiež jednu do Nemecka. Každej stáže sa zúčastní 6 účasnikov (celkom 42 žiakov), každý turnus bude trvať dva týždne , kde počítame ešte dva dni na cestu tam a späť. So žiakmi vycestuje sprevádzajúca osoba, ktorá sa zdrží na stáži iba pár dní. Sprevádzajúca osoba kontaktuje sprostredkovateľskú organizáciu, zaisťuje organizačné a finančné záležitosti v mieste pobytu a výrazne žiakom uľahčuje pobyt a komunikáciu s partnermi. Finančné náklady na sprevádzajúcu osobu budeme realizovať z podpory na organizáciu. Grécko a Nemecko sú pre nás nový partneri. S Českou republikou a Španielskom máme už dlhoročné partnerstvo. V Českej republike sa stáž uskutoční na veterinárnych ambulanciách a klinikách v Hradci Králové a v ZOO Dvur Králove. Na ambulanciách pre malé zvieratá budú žiaci asistovať veterinárnym lekárom pri malých chirurgických zákrokoch, príprave a sterilizácii nástrojov na operáciu, pri vakcinačnom programe , pri ošetrovaní chorých zvierat a podobne. Zároveň budú vykonávať prácu veterinárneho laboranta. Ambulancie sú vybavené aj RTG a USG prístrojmi, kde sa budú spolupodieľať na vyšetrovaní. V ZOO Dvur Králové budú vykonávať chovateľské a ošetrovateľské postupy v starostlivosti o exotické zvieratá, zároveň budú asistovať veterinárnym lekárom pri preventívnych a liečebnych zákrokoch . V Španielsku absolvujú žiaci odbornú stáž na farme koní a v záchytnom liečebnom , ktoré slúži zároveň aj ako múzeum a školiace stredisko pre enviromentálnu výchovu mládeže. Obsahovou náplňou stáže v Španielsku sú chovateľské a ošetrovateľské postupy v chove koní , starostlivosť o jazdecké kone, jazdenie a asistencia pri vyšetrovaní zdravotného stavu koní a asistencia pri vakcinačnom programe. V liečebnom morskom akváriu budú asistovať pri liečebných postupoch chorých a zranených morských živočíchov , hlavne morských korytnačiek, budú tiež vykonávať chovateľské práce , ako je kŕmenie, čistenie akvárií a nádrží s morskou vodou, budú spolupracovať pri tvorbe enviromentálneho edukačného programu, ktorý následne využijeme aj v rámci vyučovania na Slovensku. Naším novým partnerom je organizácia v Grécku, konkrétne na ostrove Kréta. Tu absolvujú žiaci odbornú prax na dvoch veterinárnych klinikách. Prvá z nich zaisťuje starostlivosť o malé zvieratá, vrátane praktického laboratória a hospitalizácie , súčasne vedie kozmetický salón a predajňu s potrebami pre zvieratá. Druhá klinika okrem malých zvierat zabezpečuje starostlivosť o túlavé a opustené zvieratá ale aj hospodárske zvieratá. Nemecko je ďalším novým partnerom . Žiaci tu budú vykonávať odbornú stáž na jazdiarni Bienitzblick . Ich pracovnou náplňou bude starostlivosť o kone, ale aj kozy , ovce a hydinu , kde budú vykonávať každodennú starostlivosť ako je kŕmenie, čistenie boxov, kontrolu liahni kuriat , ale aj budú asistovať pri veterinárnych preventívnych a liečebných zákrokoch. Metodológia pri realizácii projektu bude zameraná na učebné výsledky vyjadrené prostredníctvom vedomostí, zručností a kompetencií , prispôsobená požiadavkám celoživotného vzdelávania a všetkým vzdelávacím kontextom a to na základe rovnoprávnosti. Preto chceme použiť metódu ECVET, aby sme zabezpečili validáciu výsledkov celoživotného vzdelávania a podporili vzájomnú dôveru a spoluprácu medzi poskytovateľmi odbornej prípravy a vzdelávania v Európe. Od projektu očakávame získanie a zdokonalenie kompetencií a zručností, ktoré sme si stanovili, zdokonalenie sa v cudzom jazyku a zvýšenú motiváciu žiakov venovať sa odbornej príprave , prekonať kultúrne bariéry, stereotypy , učiť sa byť tolerantný a otvorený voči odlišným kultúram, zvýšiť záujem o globálne otázky.
Koordinátor:Stredná odborná škola veterinárna
Košice