Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšiť úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností zdravotníckych asistentov v duchu hodnôt Boromejskej starostlivosti (spoločne, zodpovedne, s účinnou láskou)
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046042
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:44238 €
Sumár projektu:Účastníkmi projektu sú za vysielajúcu organizáciu Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove a za prijímajúcu organizáciu Nemocnica Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského v Prahe. Projekt dáva možnosť žiakom v počiatočnej fáze odborného vzdelávania a prípravy vykonať odbornú prax vo vlastnom odbore v podmienkach mimo územia Slovenskej republiky. Získali by svoju prvú pracovnú skúsenosť v rámci Európskej únie. Od tejto skúsenosti očakávame zvýšenie motivácie žiakov pre odbor, ktorý si zvolili, zatraktívnenie odboru zdravotnícky asistent a tiež väčšiu možnosť účastníkov mobility po ukončení štúdia uplatniť sa na Európskom trhu práce. Cieľom projektu je zdokonalenie sa účastníkov mobility v dosiaľ získaných vedomostiach a zručnostiach v poskytovaní základnej ošetrovateľskej starostlivosti a zdokonalenie sa v uspokojovaní bio – psycho – sociálno – spirituálnych potrieb pacienta, posilnenie humánneho prístupu k pacientovi, posilnenie profesijnej komunikácie v spolupráci s rôznymi kategóriami zdravotníckych pracovníkov. Cieľom je aj nadobudnutie nových teoretických vedomostí a praktických zručností z ošetrovania pacientov na detoxikačnom oddelení, oddelení paliatívnej starostlivosti a na kolostomickej ambulancii. Posledným z dôležitých cieľov je zvýšenie úrovne uznávania výsledkov v mobilitách. Mobilita sa uskutoční v dvoch dvojtýždňových turnusoch v septembri 2018 a júni 2019 v Nemocnici Milosrdných sestier Karola Boromejského v Prahe. Na základe stanovených kritérií bude vybraných 20 žiakov tretieho ročníka štvorročného študijného odboru zdravotnícky asistent, ktorých bude na mobilite sprevádzať učiteľ odborných predmetov. S partnerom - Nemocnicou Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského máme záujem vytvoriť dlhodobé partnerstvo za účelom exkurzií a v prípade schválenia projektov, ďalších mobilít.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Prešov