Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjajme a podporujme profesionálny rast učiteľov odborných predmetov v zahraničí
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046050
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9420 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je absolvovanie zahraničnej stáže pre 6 učiteľov odborných predmetov v nemocnici európskeho charakteru a v Karlových Varoch v septembri 2018 v trvaní 7 dní. Zámerom stáže učiteľov je rozvoj ich profesionálneho obzoru kvôli odbornej špičkovej príprave žiakov na zdravotnícke povolanie. Keďže sa nachádzame v regióne s vysokou nezamestnanosťou a naši absolventi sú nútení hľadať prácu mimo nášho regiónu, musíme žiakov pripraviť vysoko odborne, aby si našli pracovné uplatnenie v nemocniciach európskeho charakteru. Učitelia boli vyberaní podľa prísnych pracovných a pedagogických kritérií, aby boli schopní zvládnuť náročnú pracovnú záťaž na oddeleniach vo vysoko špičkovej nemocnici a vďaka pedagogickým skúsenostiam a schopnostiam budú vedieť definovať výstupné štandardy v školských vzdelávacích programoch s využitím aktivizačných vyučovacích metód. Partnerská organizácia bude mať možnosť spoznať prostredníctvom našich učiteľov naše školské vzdelávacie programy, bude vedieť porovnať s našimi a podľa potreby prispôsobiť pedagogickú a odbornú prípravu žiakov a nemocnica získa prehľad o možnostiach organizovania náborových akcií za účelom získania nových pracovných síl, keďže aj v západných štátoch EU zápasia s nedostatkom kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Hlavnými aktivitami odbornej stáže budú: 1. zoznámenie sa a oboznámenie sa prevádzkovými a pracovnými poriadkami jednotlivých oddelení 2. oboznámiť sa s liečebnými postupmi 3. oboznámiť sa s modernou prístrojovou technikou a vybavením oddelení 4. spoznať a realizovať ošetrovateľské, masérske, intervencie podľa stanovených sesterských diagnóz a diagnóz lekárov 5. oboznámiť sa so školskými vzdelávacími programami - zdravotnícky asistent, masér 6. vzájomné porovnávanie slovenských a českých štátnych a školských vzdelávacích programov Opis výsledkov projektu: 1. úspešná realizácia stáže učiteľov odborných predmetov a manažmentu školy, zhodnotená certifikátom Europass mobility certifikátom uznaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 2. rozšírenie profesijného obzoru - pedagogického, odborného a riadiaceho, získania nových pracovných, pedagogických a riadiacich skúseností v krajinách EU potrebných na kvalitnejšiu odbornú prípravu žiakov na výkon budúceho povolania 3. zvýšenie motivácie žiakov počas štúdia - kvalitná odborná príprava na praxi s vedomím získania nových pracovných zručností a vedomostí podľa potrieb medzinárodného trhu práce 4. zvýšenie motivácie uchádzačov o štúdium na našej škole - kvalitný, profesionálny pedagogický zbor kooperujúci so zahraničnými organizáciami: dobrý učiteľ- výborný žiak ! 5. nadviazanie a udržiavanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami 6. diseminácia výsledkov projektu na pedagogických,odborných a vedeckých poradách a konferenciách, triednych aktívov, plenárnom zhromaždení rodičov a školských aktívov na základných školách 7. diseminácia výsledkov projektu na poradách riaditeľov škôl Prešovského samosprávneho kraja a Asociácii zdravotníckych škôl Predpokladané dopady a dlhodobé prínosy projektu: 1. skvalitnenie odbornej prípravy žiakov 2. zvyšovanie erudovanosti pedagogického zboru - získanie nových odborných, pracovných zručností a pedagogických skúseností 3. dlhodobá prepojenosť teórie s praxou v školských vzdelávacích programoch - podpora duálneho vzdelávania 4. žiaci budú pripravovaní pre prax aj v nemocničných zariadeniach európskeho charakteru 5. zvýši sa prestíž školy kvalitným vyučovacím procesom v škole a priamou na praxi v nemocnici 6. zvýši sa záujem o štúdium na našej škole 7. motivácia ostatných pedagógov zapojiť sa do ďalších projektov určených na zvyšovanie ich profesionálneho pôsobenia na škole 8. zapájaním sa školy do zahraničných projektov, zvýši sa záujem na trhu práce o zamestnanie učiteľa na našej škole 9. zvýši sa odbornosť školy v celkovom hodnotení škôl v prešovskom kraji 10. zvýši sa celkové hodnotenie manažmentu školy
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Prešov