Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná pracovná skúsenosť pre lepšiu kariéru
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046060
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45315 €
Sumár projektu:Projektom "Zahraničná pracovná skúsenosť pre lepšiu kariéru" chceme prispieť k riešeniu jedného z najnaliehavejších súčasných problémov súčasnosti nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ. Keďže odborné, jazykové, počítačové spolu s tzv. soft skills sa stávajú kľúčovými pri nájdení sa i udržaní zamestnania, našim projektom chceme dosiahnuť zlepšenie práve týchto kompetencií a zjednodušiť tak našim absolventom vstup na európsky trh práce. Veríme, že všetky hore uvedené praktické zručnosti je možné najefektívnejšie dosiahnuť v autentickom pracovnom prostredí, kde študenti pracujú na reálnych úlohách v reálnych firmách. Cieľom projektu je teda umožniť čo najvyššiemu počtu našich študentov zlepšiť práve tieto kompetencie prostredníctvom odbornej praxe v zahraničnej firme. Dvadsať študentov 2. až 4. ročníka SPŠ Mikovíniho, ktorí študujú odbory reštaurovanie starých tlačí a knižnej väzby, grafický dizajn, biotechnológia a farmakológia, odevný dizajn sa zúčastní odborných mobilít v 2 krajinách EÚ – Španielsku a Írsku. Projekt umožní našim študentom „nahliadnuť“ do sveta vyspelej Európy, vidieť a vyskúšať si nové moderné technológie, spôsoby spracovania a využitia materiálov a obsluhovať moderné zariadenia u zamestnávateľov. Navrhovaná dĺžka praxe je 14 dní. Stážisti odpracujú každý pracovný deň 7 hodín. Okrem mobilít študentov jeden učiteľ praxe z odboru biotechnológia a farmakológia, ktorý pôjde na 4 dennú stáž typu „job shadowing“ do školy podobného zamerania v Českej republike s cieľom pozorovať praktiky a spôsoby vyučovania tohto predmetu na českej škole, inšpirovať sa zaujímavými a prínosnými praktikami, ktoré potom bude žné implementovať do našich učebných plánov a následne iniciovať partnerstvo medzi našimi školami v oblastiach, ktoré by mohli byť obohacujúce pre obidve strany. Ďalšími pozitívnymi prínosmi projektu je, že študenti spoznajú pracovnú prax v zahraničí, oboznámia sa s odbornými požiadavkami na pracovníkov, spoznajú organizačnú štruktúru a manažment práce v zahraničí. Nie menej dôležité sú nadobudnuté neformálne zručnosti a osobné, spoločenské a pracovné kontakty. Po skončení zahraničnej pracovnej mobility účastníkom projektu bude priznaný Europass mobility a osobný hodnotiaci formulár, ktoré potvrdia získané zručnosti a ktoré tiež zlepšia pozíciu našich absolventov na slovenskom a zahraničnom trhu práce. Projekt samozrejme nekončí návratom domov z mobility. Po skončením pracovnej skúsenosti v zahraničí študenti spolu s koordinátorkou projektu zapoja do viacerých diseminačných aktivít v regióne, na základných školách a na webe, výsledkom čoho by malo byť zlepšenie vnímania našej školy a aktivít EÚ týkajúcich sa mobilít verejnosťou, našimi partnermi a zahraničnými zamestnávateľmi. Študenti budú prezentovať svoju zahraničnú pracovnú skúsenosť ostatným študentom a učiteľom našej školy, za čo budú hodnotení známkou v predmetoch prax a cudzí jazyk. Tiež sa zúčastnia náborových aktivít na základných školách, čo by malo zatraktívniť odborné štúdium na našej škole pre ich žiakov. Naše prezentácie by mali byť i inšpiráciou pre ďalšie školy a inštitúcie zapájať sa do mobilitných aktivít v rámci programu Erasmus plus. Koordinátorka projektu je tiež pripravená podeliť sa o svoje skúsenosti s manažovaním projektu a zavádzaním metodológie ECVET aj na informačných seminároch organizovaných Národnou agentúrou. Čo sa týka hodnotenia, transferu a validácie získaných zručností a kompetencií, naša škola využíva metodológiu ECVET, ktorú považujeme za veľmi užitočnú ohľadom opisu získaných zručností i kompetencií účastníkov mobilít. Toto výrazne prispelo k uľahčeniu komunikácie medzi vysielajúcou a prijímajúcou a zamestnávateľskými organizáciami týkajúcej sa na mieru pripravenej pracovnej zahraničnej mobility pre našich študentov. Hodnotenie mobility by malo poslúžiť pre ďalšie zvyšovanie kvality spolupráce s partnerskými a zamestnávateľskými organizáciami ako i k lepšej identifikácii a opisu vzdelávacích výstupov, ktoré môžu študenti vďaka mobilite získať. Z dlhodobého hľadiska by sme chceli aj naďalej rozvíjať a zlepšovať spoluprácu s partnerskými a zamestnávateľskými organizáciami pri organizovaní aj ďalších typov projektov, napríklad mobilitné projekty pre učiteľov odborných predmetov s cieľom vytvárať strategické partnerstvá a docieliť, aby sa naša škola stala modernou európskej vzdelávacou inštitúciou.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Banská Štiavnica