Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie odborných zručností v zahraničí
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046062
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28580 €
Sumár projektu:Projekt „Zvyšovanie odborných zručností v zahraničí“ je zameraný na podporu mobility žiakov našej školy v zahraničí, konkrétne v Českej republike a získanie nových skúseností a zručností z medzinárodnej gastronómie. Cieľom projektu je naplnenie Európskeho plánu rozvoja Strednej odbornej školy, Námestie SNP 5, Partizánske (strategické ciele organizácie) a mal by prispieť k rozvoju zvyšovania kvality odborného vzdelávania, podpore záujmu žiakov o odbor, zvýšenie atraktívnosti odboru, podpore rozvoja osobnosti, podpore žiakov k pozitívnym ľudským a občianskym postojom, k rozvoju orientácie na medzinárodnom pracovnom trhu, upevňovaniu medzinárodných kontaktov a vzájomnej spolupráce. Odborné stáže v zahraničí prispejú k vytváraniu schopností žiakov adaptovať sa na nové podmienky, ich schopnosti tvorivo do týchto podmienok zasahovať, schopnosti vyrovnávania sa s rôznymi situáciami a problémami, vedieť pracovať v tíme. Chceme žiakom umožniť získanie nových odborných skúseností, zručnosti a nových pracovných postupov v medzinárodnom prostredí. Spoznávať nástroje potrebné pre kvalifikovaný výkon povolania a pre uplatnenie sa na trhu práce. Žiaci budú môcť porovnať priebeh odborného výcviku na našej škole so školou v inej európskej krajine, aplikovať získané vedomosti a zručnosti vo svojom ďalšom štúdiu a odbornej praxi. Projekt by mal prispieť tiež k poznaniu žiakov o význame a nevyhnutnosti celoživotného vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je sprostredkovanie odbornej praxe v zahraničí na ktorej žiaci učebného a študijného odboru kuchár nadobudnú nielen nové odborné poznatky ale i poznatky z finančnej gramotnosti, spoločenské a kultúrne. Budú môcť poznať podobnosti obidvoch národov a tiež si prehĺbia a rozšíria vedomostí o svete, ktorý ich obklopuje. Nadobudnú nové odborné zručností, čím sa zlepší ich odborná príprava a ich uplatnenie sa na trhu práce. Do projektu budú zapojení žiaci Strednej odbornej školy, Partizánske, Námestie SNP 5, učebného odboru 6445 H kuchár a študijného odboru 6445 K kuchár. Pri realizácií projektu bude používaný Európsky systém ECVET (nástroj podporujúci rozvoj a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania) prostredníctvom zabezpečenia kvality odborných stáží presným definovaním jednotiek výsledkov vzdelávania (JVV). Výstupy projektu sú: - získanie medzinárodne uznávaného certifikátu o získanom vzdelaní Europas mobilita a skúseností na medzinárodnej úrovni, - hodnotenie mobility v osobnom zázname žiaka - uznanie mobility ako vykonanie odbornej prípravy, rozvinutie odborného potenciálu, - nadobudnutie nových odborných zručností a skúsenosti, ktoré zvyšujú vyhliadky žiakov na uplatnenie sa na trhu práce, - nadviazanie kontaktov, uvedomenie si spolupatričnosti v rámci regiónu strednej Európy, - propagácia projektu, - vypracovanie malého receptára obsahujúceho vybrané recepty z gastronómie českej kuchyne a kuchyne iných národov - správa o odbornej stáži vypracovaná účastníkmi stáže, v ktorej žiaci vyhodnotia samotný priebeh stáže a jej prínos, - záverečná správa projektu Správa nebude spracovaná len formálne, bude obsahovať i návrhy a podnety na zlepšenie. Budeme šíriť dopad projektu na zvýšenie kvality vzdelávania a jej udržateľnosť v odbore a opodstatnenosť európskej pridanej hodnoty programu. Po skončení stáže žiaci spracujú Power Pointovu prezentáciu o priebehu odbornej stáže, ktorú budú prezentovať v škole pred pedagógmi i žiakmi. Táto prezentácia bude tiež využitá na propagáciu školy na náborových akciách školy, na burzách škôl v regióne, na Dňoch otvorených dverí školy a iných akciách realizovaných školou. Žiaci pripravia v areáli školy nástenku, ktorá bude prezentovať realizáciu projektu – forma spracovania bude plne v kompetencii žiakov. Budeme implementovať skúsenosti z projektu do riadenia a rozvoja školy a zdokonaľovania výchovno-vzdelávacieho procesu formou formálneho i neformálneho učenia sa a v konečnom dôsledku realizácia projektu prospeje k udržiavaniu priateľských vzťahov i s partnerskou organizáciou i mimo projektového obdobia. Mobility budú realizované v partnerskej škole Střední odborní škole, Náměstí Edmunda Husserla 30/1, 796 01 Prostějov a jej pracoviskách v súlade s vypracovaným harmonogramom a školským vzdelávacím programom v mesiaci november 2018 a 2019.
Koordinátor:Stredná odborná skola, Námestie SNP 5, Partizánske
Partizánske