Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obchodná prax v EU
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046084
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:75316 €
Sumár projektu:Mobilitného projektu v rámci programu ERASMUS+ sa zúčastnia žiaci SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave. Ich odborná príprava v rámci odborného výcviku alebo odbornej praxe počas štúdia je zameraná na nadobudnutie odborných kompetencií na vykonávanie činností súvisiacich s prácou v obchode, v marketingu, v mezinárodných obchodných vzťahoch a v súkromnom podnikaní. Zapojením sa do projektu poskytneme našim žiakom kvalitnejšiu a všestrannejšiu úroveň odborného vzdelávania prevyšujúcu rámcové učebné plány stanovené Štátnym vzdelávacím programom. Nové pracovné prostredie v inej európskej krajine vytvára príležitosť pre žiakov spoznávať nové pracovné zvyklosti, možnosť porovnať rozdiely v systéme a riadení práce, v poskytovaní služieb zákazníkom i v komunikácii so zákazníkom. Umožní žiakom flexibilnejšiu orientáciu a prispôsobivosť na nové pracovné podmienky, skvalitnenie odborných vedomostí a zručností, získavanie pracovných skúseností v inej krajine. Žiaci budú nútení pružne reagovať a riešiť rôzne nepredvídané situácie s cieľom vychádzať v ústrety a prispieť k maximálnej spokojnosti zákazníka. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebný zmysel pre empatiu a toleranciu, tiež porozumenie kultúry a mentality ľudí v hostiteľskej krajine, čím žiaci nadobudnú širší všeobecný rozhľad a zlepšenie jazykových zručností. Absolvovanie odbornej stáže prispeje k skvalitneniu odborných a jazykových kompetencií žiakov, k ich osobnému rozvoju, k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov a k zvýšeniu ich zamestnateľnosti a uplatnenia na európskom trhu práce. Stáž ich zároveň motivuje k ďalšiemu vzdelávaniu a kariérnemu postupu. Následné diseminačné aktivity sú zamerené na šírenie prínosov zahraničných stáží medzi širokú verejnosť. Stáže sú rozdelené do 3 turnusov, v termíne jeseň 2018, jar 2019 a február-máj 2019. Prvá stáž bude organizovaná do portugalského mesta Braga počas 3 týždňov, zúčastní sa jej 8 žiakov dvoch odborov - medzinárodné obchodné vzťahy a služby a súkromné podnikanie. Žiaci budú pracovať v nadnárodných firmách, kde budú vykonávať administratívne a marketingové činnosti. Druhá stáž sa bude realizovať pre dvoch žiakov odboru medzinárodné obchodné vzťahy taktiež v Brage, ale v programe ErasmusPro a potrvá 4 mesiace. Žiaci okrem odborných kompetencií posilnia aj vlastnú finančnú gramotnosť, zodpovednosť a nezávislosť. Aby sa ľahšie začlenili do pracovného tímu a spoločnosti, prijímajúca organizácia im zabezpečí kurz portugalčiny. Tretia stáž bude prebiehať v ČR v Českých Budějoviciach a je plánovaná pre 12 žiakov 2 odborov - obchodný pracovník a pracovník marketingu. Odborná príprava bude prebiehať v hypermarkete GLOBUS, kde budú mať žiaci vytvorené optimálne podmienky k získavaniu nových pracovných skúseností v rôznych oblastiach obchodných a marketingových činností. Všetky tri skupiny bude sprevádzať 1- 2 pedagogickí zamestnanci. Počas stáže bude zabezpečovať integráciu účastníkov do nového sociálneho a profesionálneho prostredia, bude pomáhať riešiť krízové situácie a pozorovať napredovanie odbornej prípravy účastníkov podľa pracovného programu. Absolventi získajú po ukončení stáže Europass-Mobilita, certifikát ECVET a certifikát o absolvovaní stáže, účastníci ErasmusPro navyše certifikát o absolvovaní jazykového kurzu.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkovičca, Sklenárova 1, 82109 Bratislava
Bratislava