Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové skúsenosti v ošetrovateľskej starostlivosti
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046087
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28465 €
Sumár projektu:Hlavnými cieľmi predkladaného projektu sú: 1. zrealizovať odborné stáže pre žiakov. - Celkovo sa odbornej stáže zúčastní 19 účastníkov, z toho 16 žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent a 3 sprevádzajúce osoby, vyučujúce odborných predmetov. Stáže budú prebiehať v dvoch turnusoch: - Od 26.5.2019 - 8.6.2019 - Vítkovická nemocnica a.s. v Českej republike- 6 žiakov + 1 odborná vyučujúca - Od 9.6.2019 - 22.6.2019 - cieľové zariadenie nemocnica Vita v Sofii v Bulharsku - 4 žiaci + 1 odborná vyučujúca - Od 9.6.2019 - 22.6.2019 - cieľové zariadenie Nemocnica a.s. Hranice v Českej republike - 6 žiakov + 1 odborná vyučujúca 2. umožniť účastníkom mobility: a, rozvíjať svoje kľúčové a odborné kompetencie, b, utvrdiť si ošetrovateľské postupy pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, c, zvýšiť motiváciu k štúdiu cudzieho jazyka d, upevniť v nich zodpovednosť za kolektívnu prácu, e, podporiť ich sebavedomie, samostatnosť, schopnosť práce v cudzom prostredí, f, upevňovať v nich pocit zodpovednosti za zverené úlohy, g, rozvíjať jazykové kompetencie osvojovaním si odborných výrazov a komunikáciou s pacientom i v pracovnom tíme, h, interkultúrne poznávanie, i, nadviazať priateľské medzinárodné kontakty 3. napĺňať strategický cieľ školy. Aktivity v rámci projektu: - komunikácia s partnerskými organizáciami, - plánovanie a upresňovanie programu stáží po stránke odbornej, jazykovej a kultúrnej, - príprava a výber účastníkov odborných stáží, - realizácia naplánovaných odborných stáží, - monitorovanie priebehu stáží, - vyhodnotenie stáži a projektu, - uplatnenie výsledkov projektu v ďalšom rozvoji školy. Obsah stáží: Obsah jednotlivých odborných stáží je naplánovaný na 12 dní a je v súlade s obsahom odbornej klinickej praxe pre 3. ročník študijného odboru zdravotnícky asistent. Okrem odbornej praxe budú mať účastníci stáže i možnosť kultúrneho vyžitia, ktoré prispeje k lepšiemu spoznaniu mentality krajiny mobility. V úvode odbornej praxe sa žiaci oboznámia s organizáciou a systémom práce v príslušnom zariadení, oboznámia sa s ochranno-liečebným režimom pracoviska a počas praxe si budú precvičovať ošetrovateľské postupy v rámci ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta v súlade s jednotkami vzdelávacích výstupov, ktoré sú priložené k projektu a s ktorými boli i partnerské organizácie oboznámené. Budú získavať skúsenosti s prácou v nových podmienkach a s novým pracovným kolektívom, s ktorým musia spolupracovať, budú realizovať ošetrovateľské výkony na uspokojenie potrieb u hospitalizovaného pacienta, budú si precvičovať schopnosť samostatne profesionálne riešiť vzniknuté situácie pri realizácií ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu kompetencií zdravotníckeho asistenta, budú mať možnosť uplatňovať princípy etiky v praxi zdravotníckeho asistenta pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta a zároveň sa zdokonalia v komunikácií v cudzom jazyku. Výstupy projektu: - zrealizované odborné stáže pre 19 účastníkov / 16 žiakov a tri odborné vyučujúce/ projektu, - zdokonalenie sa v už osvojených pracovných postupoch v ošetrovateľskej starostlivosti, vykonávaných v nových podmienkach, s novým kolektívom ako i osvojenie si nových pracovných postupov v ošetrovateľskej starostlivosti, - porovnanie postupov a metód používaných v ošetrovateľskej starostlivosti v zahraničí s postupmi a metódami uplatňovanými u nás, - rozšírenie si odborných a jazykových kompetencií účastníkov projektu, - validácia a uznanie vzdelávacích výstupov žiakov v súlade s princípmi ECVET, - spätná väzba dávajúca škole priestor na sebareflexiu a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, - nadviazanie medzinárodnej spolupráce, - zverejnenie článkov o výsledku projektu v regionálnej tlači a na webovej stránke školy,na informačnom panely školy, - zorganizovanie prednášok a workshopov, - zvýšenie kvality a hodnotenia školy, - napĺňanie cieľov Európskeho plánu rozvoja školy, - získanie skúseností z prípravy a realizácie medzinárodného projektu. Dopady projektu: - skvalitnenie jazykových, odborných a pracovných kompetencií absolventov našej školy, - zvýšenie motivácie žiakov k dosahovaniu lepších štúdijných i pracovných výsledkov, - zvýšenie uplatniteľnosti absolventov našej školy na trhu práce v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach krajín EÚ, - získanie kontaktov na potenciálnych zamestnávateľov pre absolventov našej školy, - zvýšenie konkurencie schopnosti školy a jej zviditeľnenie sa na medzinárodnej úrovni, - zvýšenie informovanosti o kvalite odborného vzdelávania v štúdijnom odbore zdravotnícky asistent na Slovensku.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Považská Bystrica