Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitou k úspešnému podnikaniu
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046090
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:29078 €
Sumár projektu:Úspešný projekt je investíciou do vedomostí, zručností a kompetencií a prospech z neho môžu čerpať jednotlivci, organizácie, inštitúcie a v neposlednom rade spoločnosť, pretože prispeje k rastu odbornosti a zamestnanosti, zabezpečí rovnosť, prosperitu a sociálne začlenenie v Európe i mimo nej. Cieľom projektu s názvom „Mobilitou k úspešnému podnikaniu", ktorý chceme realizovať je zvýšenie odborných, jazykových a podnikateľských kompetencií, zvýšenie zamestnanosti a lepšieho uplatnenia na domácom i eur. trhu práce, zlepšenie kvality školy, zníženie multikultúrnych rozdielov, zvýšenie flexibilnosti a pracovnej motivácie, porovnania spôsobov, metód a výsledkov vzdelávania v jednotlivých zúčastnených krajinách, v našom prípade Slovenska a Lotyšska, v ich hlavných mestách, a to v Bratislave a v Rige. K očakávaným výsledkom projektu, ktorý je zameraný pre žiakov SOŠ patria: - lepšie výkony pri učení sa, - vyššiu zamestnanosť a perspektívne lepšie pracovné vyhliadky, - väčší zmysel pre podnikanie a ďalšie praktické iniciatívy, - vyššie sebavedomie, sebadôveru, - lepšie kompetencie v oblasti cudzích jazykov, - širšie multikultúrne povedomie, - lepšiu informovanosť o európskom projekte, jeho možnostiach, financovaní a hodnotách EÚ. Pri úspešnosti projektu sa stáže zúčastní skupina 12 žiakov z 3.roč. UO kaderník, 3.roč. ŠO kozmetik, 3.roč. UO manikér-pedikér, 3.roč. ŠO kaderník-vizážista a 2 sprevádzajúce osoby – MOV a učiteľka AJ. Účasťou na stáži sa predpokladá rozšírenie si praktických zručností v jednotlivých odborov nasledovne: Kaderník a kaderník-vizážista: rôzne techniky dámskych strihov vlasov, možnosti farbenia, odfarbovania a melírovania vlasov, techniky denných, svadobných, spoločenských, historických a súťažných účesov, dekorácie tváre a tela. Kozmetik: techniky kozmetického ošetrenia pleti pomocou kozmetického prístroja a kozmetických prípravkov, ktoré v danej krajine používajú, dekoratívne líčenie tváre a tela divadelné a večerné a 3D make-up. Manikér-pedikér: techniky ošetrenia rúk a nôh, nechtovú modeláž a techniky zdobenia nechtov. Cieľom projektu je reagovať na potreby žiakov ako i na potreby trhu práce. Od projektu očakávame zlepšenie odbor., jazyk. a podnikateľských kompetencií, ktorými chceme dosiahnuť vyššiu zamestnateľnosť a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a otvoriť dvere do sveta práce. Realizáciou projektu je možné odstrániť komunikačné, sociálne, etnické, multikultúrne bariéry a následne využiť možnosti pracovného priestoru. Projekt plánujeme realizovať v PIKC RIGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS, v Lotyšskej Rige. Uvedená škola pripravujú žiakov v odboroch kaderník, vizážista, kozmetik, manikér i pedikér, čo nám umožní navzájom si porovnať jednotlivé techniky práce, metódy vyučovania a vzdelávacie programy. Novým pracovným prostredím, v ktorom sa bude realizovať praktická časť budú cvičné dielne a školské salóny danej školy. Počas stáže žiaci navštívia príslušné salóny v meste Riga, čím nadobudnú ucelenú a mnohostrannú predstavu o pracovnom režime a organizačných štruktúrach v daných odboroch v Lotyšsku. Každodennou komunikáciou v angličtine, ktorá je komunikačným jazykom v danej krajine si zdokonalia svoje jazykové znalosti. Okrem odb. a jazykových zručností nadobudnú samostatnosť a organizačné schopnosti, ktoré môžu uplatniť v rámci podnikateľských kompetencií. Uvedené mobility sa uskutočnia v mesiacoch III. - IV. 2019. Po výbere účastníkov a náhradníkov bude nasledovať odborná, jazyková a kultúrna príprava budúcich účastníkov, ktorá sa bude realizovať od IX.2018 do III.– IV.2019 v šk. učebniach a salónoch. Zodpovedné osoby vypracujú potrebnú agendu ako sú prac. programy, zmluvy s účastníkmi, záväzky ku kvalite a pripravia na podpis zmluvu pre projektového partnera a zabezpečia praktické a logistické náležitosti týkajúce sa dopravy, ubytovania, stravovania, poistenia, náplne voľnočasových aktivít. Sprevádzajúce osoby sa budú podieľať na mentoringu a monitoringu zo strany vysielajúcej organizácie. V závere stáže zhodnotia priebeh a dosiahnutie výsledkov mentori a koordinátori projektu. Účastníkom stáže budú odovzdané certifikáty uznania nadobudnutých zručností Europass mobilita. Po návrate zo stáží účastníci aj sprevádz. osoby vypracujú záverečné správy účastníkov stáže, prezentácie a propagačný materiál, ktorý sa využije pri diseminácii výsledkov stáže. Pri prezentovaní projektu sa vyzdvihne financovanie projektu z prostriedkov EÚ, čím sa stáva stáž dostupná i pre minoritné skupiny zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Projekt bude mať pozitívny dopad na: - samotných účastníkov stáže z hľadiska nadobudnutia nových vedomostí a zručností, - lepšie uplatnenia na trhu práce, - rozvoj jazykov. a podnikateľ. kompetencií - lepšie postavenie školy, - lepší európsky rozhľad, - život v multikultúrnom prostredí Výsledky vzdelávania sa použijú pri koncepcii pripravovaného vzdelávacieho programu.
Koordinátor:Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Bratislava