Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechatronik na Slovensku a v zahraničí
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046136
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:72520 €
Sumár projektu:V rámci projektu by sme umožnili 24 žiakom odboru mechanik mechatronik v 2 turnusoch absolvovať zahraničnú odbornú prax v Portsmouthe, vo Veľkej Británii v októbri a novembri 2018. Dĺžku stáže plánujeme na tri týždňe. Žiaci by pracovali v dvoch firmách, kde by mali možnosť spoznať najnovšie technológie, najmodernejšie zariadenia ich odboru, požiadavky zahraničných zamestnávateľov a získať zahraničné pracovné skúsenosti. Chceme, aby stáž bola zameraná na praktické odborné zručnosti, aby žiaci si osvojili prácu so strojmi a zariadeniami podniku. Realizovaním tohto projektu chceme dosiahnuť nasledujúce ciele: - osvojiť si prácu so zariadeniami používanými vo firmách, zdokonaľovať sa v strojnom opracovaní kovov - osvojiť si druhy a postupy programovania CNC strojov, zúčastniť sa programovania pod vedením tútora - oboznámiť sa s reznými nástrojmi CNC strojov, ich upínaním a kódovaním. Pod vedením tútora vyskúšať prácu na CNC stroji - zlepšenie jazykových kompetencií, ktoré zvyšujú flexibilitu žiakov : čerpať informácie o nových prístupoch a technológiách aj zo zahraničných zdrojov, používať manuály a návody v cudzom jazyku, používať nové (ešte nepreložené) programovacie systémy.... - zvýšenie mobility žiakov - zvýšenie sebavedomia žiakov - zlepšenie ich adaptability - zvýšenie ich potreby sebarealizácie a sebarozvoja, - zvýšenie záujmu o cestovanie, - získanie reálneho obrazu o stave a potrebe odbornosti v danom odbore doma a v zahraničí - zvýšenie príťažlivosti školy pre budúcich študentov/učiteľov/sprievodcov. Rozhodli sme sa zapojiť do mobilitného projektu, aby sme zabezpečili našim žiakom možnosť získať zahraničné pracovné skúsenosti s cieľom uľahčiť im v budúcnosti hľadanie zamestnania. Na Slovensku je nedostatok vysokokvalifikovaných odborných pracovníkov, ktorí sú schopní pracovať v najmodernejších strojárskych a elektrotechnických firmách. Pravidelným zapojením sa do mobilitných projektov škola získa vedomosti o zahraničných technológiách, pracovných metódach, ktoré postupne môže zaviesť do vyučovacieho procesu na škole a poskytnúť tak svojim žiakom kvalifikáciu a prax vo svojom odbore na takej úrovni, aby boli schopní vykonávať pracovné aktivity podľa požiadaviek zamestnávateľov a trhu práce.
Koordinátor:Spojená škola
Prešov