Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxou zlepšíme teoretické vedomosti
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046184
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:121702 €
Sumár projektu:V projekte sa zúčastnia títo partneri: 1. Stredná odborná škola technická v Humennom - ako vysielajúca organizácia, 2. firma TATRA TRUCKS a.s. v meste Kopřivnice v Českej republike ako prijímajúca organizácia, 3. firma TAWESCO s.r.o. v meste Kopřivnice v Českej republike ako prijímajúca organizácia 4. firma APROMA a.s. v meste Ostrava v Českej republike ako prijímajúca organizácia, 5. firma ARMATURY Group a.s. v meste Dolní Benešov v Českej republike ako prijímajúca organizácia, 6. firma ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v Českej republike ako prijímajúca organizácia, 7. firma AiNeuron s.r.o. v meste Havířov v Českej republike ako prijímajúca organizácia. Zrealizujú sa nasledovné mobility: Dve mobility 18+18 žiakov vybraných z dvoch štúdijných odborov: Mechanik elektrotechnik a Elektrotechnika. Mobility sa uskutočnia v Českej republike v meste Javorník. Prijímajúcou firmou bude firma Energorozvody, s.r.o.. Mobility budú trvať 18 dní bez cesty a mali by nasledovať za sebou v termínoch od 13.09.2018 do 30.09.2018 a od 02.10.2018 do 19.10.2018 alebo v termíne, ktorý bude najviac vyhovovať obidvom zúčastneným stranám, teda aj prijímajúcej organizácii aj vysielajúcej organizácii počas trvania projektu. Po jednej mobilite 8 žiakov vybraných zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení, ktoré sa uskutočnia v týchto Českých mestách: Kopřivnice vo firmách TATRA TRUCKS a.s. (4 žiaci) a TAWESCO s.r.o. (4 žiaci), Ostrava vo firme APROMA a.s. (8 žiakov), Dolní Benešov vo firme ARMATURY Group a.s. (8 žiakov). Mobility budú trvať 18 dní bez cesty a uskutočnia sa v termíne, ktorý bude najviac vyhovovať obidvom zúčastneným stranám, teda aj prijímajúcej organizácii aj vysielajúcej organizácii počas trvania projektu. A uskutoční sa aj jedna dlhodobá mobilita ErasmusPRO pre 2 žiakov zo štúdijného odboru Elektrotechnika v meste Havířov vo firme AiNeuron s.r.o. v dĺžke trvania mobility 8 mesiacov. Najhlavnejším dôvodom prečo chceme realizovať tento projekt je to, že nám tento projekt pomôže aspoň z časti pri realizácii AKČNÉHO PLÁNU našej školy. Preto by som hlavný cieľ projektu rozdelil na čiastkové ciele: Prvý čiastkový cieľ sa týka našich žiakov, ktorí vycestujú na jednotlivé mobility a tam si kladieme za úlohu: -zvyšovať sebarealizáciu a sebadôveru žiakov, ktorí študujú v našej škole, -rozšíriť interkultúrne povedomie našich žiakov, -zlepšiť vzdelávacie výsledky našich žiakov, -zlepšiť jazykové zručnosti aj v iných jazykoch ako v materinskom jazyku našich žiakov, -zvýšiť zamestnateľnosť žiakov, ktorí u nás ukončia štúdium či už maturitou alebo aj výučným listom, -zlepšiť vyhliadky našim žiakom pre uplatnenie sa nielen na slovenskom trhu práce, ale aj medzinárodnom, -zväčšiť u našich žiakov zmysel pre iniciatívu a podnikanie. Druhý čiastkový cieľ sa týka našej organizácie, kde si kladieme za úlohu: a) MODERNIZÁCIU: - modernejšie vzdelávanie a odborná príprava našich žiakov, ktorá zodpovedá ich potrebám, - posilnenie kvalifikovanosti našich zamestnancov, - zlepšenie procesu uznávania a validácie kompetencií, vedomostí a zručností. b) INTERNACIONALIZÁCIU: - posilniť schopnosť pôsobiť nielen na Slovensku, ale v celej Európe a dokonca aj v celom svete, - zvýšiť kvalitu manažérskych zručností a stratégií internacionalizácie, - posilniť spoluprácu a schopnosti realizácie európskych a aj medzinárodných projektov. Projektom sa snažíme podporiť aj rozvoj sektorov, ktoré sú v našej krajine dominantné - automobilový, čiže v podstate strojárenský a elektrotechnický priemysel a pripraviť kvalifikovaných odborníkov v oblasti technológie výroby a logistiky. Odborné zameranie SOŠT v Humennom výrazne prispieva k naplneniu tejto stratégie po teoretickej stránke a projektom chceme zabezpečiť kontinuitu s praktickou zložkou. Škola sa nachádza v regióne, kde je stagnácia záujmu o strojárstvo a elektrotechniku a naším cieľom je demonštrovať verejnosti aj realizáciou projektu kvalitnú prípravu našich absolventov a skvalitniť odborný profil našej školy. Projektom demonštrujeme žiakom, ale aj partnerom školy , a tiež širokej verejnosti možnosť uplatnenia sa v podnikoch s odborným zameraním, čím prispievame k zvýšeniu atraktivity školy v regióne (MIMOCHODOM SME OKRESNÝM MESTOM, KTORÉ JE DOOKOLA OBKOLESENÉ NAJMENEJ ROZVINUTÝMI OKRESMI A AJ Z TÝCHTO OKRESOV K NÁM DOCHÁDZAJÚ ŠTUDENTI NA SVOJE STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM), a tak podporujeme záujem aj o strojárstvo a elektrotechniku a doplňujeme chýbajúci počet absolventov, o ktorých je dopyt na pracovnom trhu nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii a dokonca aj v medzinárodnom meradle. Možno najdôležitejší dopad na účastníkov je zvýšenie kvality a relevantnosti pri rozvíjaní zručností, získanie a zdokonalenie odborných vedomostí z daného odboru, čo môže viesť k zvýšenej motivácii o štúdium, zvýšenú potrebu ďalšieho vzdelania na vysokej škole, lepšie uplatnenie sa vo svojom odbore nielen u nás, ale aj v zahraničí.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická
Humenné